Strona główna
Serdecznie witamy! break

Dla rodziców

 

      

rodzina

 SZANOWNI RODZICE !!!

"Takie są przepisy. Ojciec lub matka  ma prawo wiedzieć"

Takie są przepisy, że jeżeli ojciec  lub matka  nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, to również on/ ona  musi podpisać wszystkie dokumenty (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, na dyżur wakacyjny, umowy, zgody itp.). Ma prawo decydować, gdzie dziecko będzie chodziło do przedszkola .

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców.

Ojciec czy matka, u którego dziecko przebywa na stałe, samodzielnie podejmuje takie decyzje jak np. wybór przedszkola czy szkoły, lekceważąc przy tym prawo drugiego rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. To najczęściej dotyczy właśnie wymiaru przedszkolnego. W efekcie matka lub ojciec  zapisuje dziecko do przedszkola, drugi rodzic  dowiaduje się o tym po fakcie i ma pretensje – również do pracowników placówki.

Były partner może być nieosiągalny; może się też nie zgodzić na posłanie dziecka do przedszkola; może powiedzieć "radź sobie sam/a".  Co wtedy?

Co zrobić, by takich sytuacji uniknąć?  Aby uniknąć ewentualnych kłopotów i zarzutu nadużycia praw rodzicielskich, należy wystąpić do sadu opiekuńczego z wnioskiem o rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Z odpowiednim wyprzedzeniem, a zatem na kilka miesięcy przed koniecznością zapisania dziecka do przedszkola, zwrócić się do sądu rodzinnego miejsca zamieszkania dziecka, w trybie art. 97 paragraf 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego o to, aby to sąd rozstrzygnął sporną kwestię.

We wniosku o ograniczenie praw rodzicielskich matki lub ojca należy określić, w jakim zakresie te prawa mają być ograniczone, np. w wyborze przedszkola, szkoły, miejsca zamieszkania.

Najlepiej, gdy w decyzji sądu będzie jasno zapisane, na czym dokładnie polega ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców – w jakim zakresie ta władza jest ograniczona.

Czyli mówiąc wprost, by np. było zapisane, że władza ojca jest ograniczona wyłącznie do prawa zasięgania informacji o dziecku - wtedy ojciec lub matka nie będzie mógł współdecydować o istotnych sprawach dziecka.

Kwestie dotyczące zakresu władzy rodzicielskiej i sposobu sprawowania opieki są zwykle ustalane podczas rozprawy rozwodowej, ale w każdej chwili rodzice mogą wnioskować o ich zmianę.  

 

5   PRZYKAZAŃ   SKUTECZNEGO  WYCHOWYWANIA  DZIECKA:

Być konsekwentnym – jeśli w wychowaniu dziecka czegoś mu się zabrania, należy konsekwentnie wyznawać tę zasadę w każdej sytuacji. Nie należy dać się skusić na zmianę zdania np. tylko dla świętego spokoju, gdy są goście lub gdy jest się zmęczonym. Gdy ustalone zasady są łamane, dziecko może być zdezorientowane i nie rozumie, dlaczego raz coś mu się zabrania, a innym razem nie.

Być stanowczym – jeżeli określone zachowanie dziecka uważa się za niepożądane, nie należy podejmować dyskusji, a powiedzieć „nie”
i wytłumaczyć swoje zdanie. Najlepiej zmienić tok rozmowy.

Dawać dobry przykład – najlepszą metodą nauki jest dla dziecka obserwacja. Dlatego nie powinno oczekiwać się od dziecka prawdomówności, gdy samemu, nawet „w dobrej wierze”, oszukuje się innych lub dziecko

Nie krytykować partnera w sprawach wychowawczych – dla dobra dziecka rodzice muszą stworzyć „wspólny front”. Nie wolno
w towarzystwie dziecka podważać rodzicielskiego  autorytetu. Wszelkie wątpliwości i różnice zdań należy wyjaśniać na osobności.

Przepraszać jeśli zawiniło się wobec dziecka – od rodziców zależy czy dziecko nauczy przyznawać się do winy i okazywać skruchę. Pomylić się i przeprosić nie świadczy o słabości lecz uczy, że popełnianie błędów to nic złego.

Prezydium Rady Rodziców:

- Michalina Kowalczyk – przewodnicząca

- Karolina Bartosz z Krasnali  – zastępca

- Małgorzata Matuszczak z Misiów– skarbnik

- Pietrzak Marta  z Żabek - sekretarz

- Małgorzata Kurzawa z Pszczółek- członek

 Komisja Rewizyjna:

- Marta Tetzlaff

- Katarzyna Polska

 

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE W PRZEDSZKOLU

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to podstawowy dokument dla funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością w systemie edukacji.  Orzeczenie wydaje na wniosek rodzica poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnością intelektualną orzeczenie powinna wydać poradnia rejonowa, na której terenie działania znajduje się szkoła/ przedszkole lub miejsce zamieszkania dziecka (jeżeli dziecko nie chodzi jeszcze do przedszkola). Dla dzieci z dysfunkcją wzroku, słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera orzeczenia wydają wyznaczone przez kuratora oświaty poradnie specjalistyczne.

Jak złożyć wniosek?

Druk wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest dokumentem tajnym! Powinien być łatwo dostępny w poradni. Taki wniosek można też przygotować samodzielnie, napisać odręcznie, ściągnąć ze strony innej placówki.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie, potwierdzające chorobę/ niepełnosprawność, opinię o dziecku ze szkoły/ przedszkola (w tym wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania i IPET jeżeli takie były przygotowywane), wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeżeli rodzic jest w ich posiadaniu) oraz lekarskich. Jeżeli dokumentacja jest niekompletna, poradnia wzywa do jej uzupełnienia.

Ważne: poradnia nie może odmówić przyjęcia wniosku o wydanie orzeczenia, bez względu na to czy jest to pierwsze orzeczenie, czy kolejne (bo zaraz kończy się termin obowiązywania obecnego), czy też zmieniły się potrzeby dziecka (np. pojawiła się potrzeba realizacji części lekcji w małej grupie lub indywidualnie na terenie szkoły i rodzic wnioskuje o ujęciu tego w nowym orzeczeniu).

Nawet jeżeli rodzic uzyska informację, że nie może złożyć wniosku o orzeczenie, a dziecko ma stwierdzoną chorobę/ zaburzenie/ niepełnosprawność uprawniającą do kształcenia specjalnego (niestety nadal się zdarza), to i tak powinien taki wniosek złożyć. Wtedy poradnia albo go uwzględni, albo wyda orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego (od którego można się odwołać).

Wypełniony wniosek wraz z dokumentacją można zawsze złożyć osobiście w poradni. Wtedy warto przygotować kopię wniosku oraz i wykaz dołączonych do niego dokumentów i poprosić w sekretariacie o pieczątkę potwierdzającą ich wpłynięcie, wraz z datą. Poradnia powinna wydać orzeczenie w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku (jeżeli sprawa jest skomplikowana, procedura może być przedłużona do 60 dni). Wniosek z całą dokumentacją można wysłać także listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

     . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
 kształcenia,  wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

wózek

 

 

 

PORADNIKI:

 

Mutyzm wybiórczy (kliknij)


One są wśród nas – wsparcie dla dzieci przewlekle chorych

Seria publikacji pod tytułem „One są wśród nas” powstały jako wynik prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Publikacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

 

 

Profilaktyka chorób pasożytniczych - owsica, wszawica, świerzb.

  Każdego roku w Polsce obserwuje się problem zachorowań na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na zarażenie pasożytami narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia.
Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.
         Przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych- owsica, wszawica, świerzb” opracowana została na potrzeby placówek oświatowo-wychowawczych, dla których choroby pasożytnicze stanowią ciągle poważny problem. Przedsięwzięcie zakładawsparcie pracy nauczyciela w w/w obszarze tematycznym. Dla celów edukacyjnych opracowane zostały ulotki i prezentacje multimedialne nt. wszawicy, owsicy i świerzbu. 
 
1. Cel ogólny interwencji
Ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 
     Cele szczegółowe
·        Zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych wieku dziecięcego oraz sposobów ich zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem owsicy, świerzbu i wszawicy.
·        Zwiększenie wiedzy dzieci nt. zachowań ograniczających szerzenie się chorób pasożytniczych
 
2. Grupa docelowa
 
Adresat bezpośredni
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 
Adresat pośredni
Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Materiały do pobrania:
 

Owsica

Prezentacja nt. owsicy

Prezentacja nt. pobierania materiału do badań

Ulotka - owsica

Świerzb

Prezentacja nt. świerzbu

Ulotka- świerzb

Wszawica

Prezentacja nt. wszawicy

Stanowisko MZ dot. wszawicy

Ulotka- wszawica

 

 

 

 

        
ARTYKUŁY:rodzina wartości

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl