Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa i programy

 

Podstawa programowa zawiera:


I. Zadania przedszkola - str.5


II. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego -str.6


III. Warunki i sposób realizacji  - str.10


Zestaw programów wychowania przedszkolnego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

 1. Od przedszkolaka do pierwszaka - Iwona  Broda     

WSiP  ISBN: 9788302171284  PR-1/2018  Realizują:  wszystkie grupy przedszkolne

2.     W świecie plasteliny - L. Pisula         PR-2/2018

Realizują w ramach "Dnia wędrującej zabawy" : Misie , Słoneczka, Pszczółki ,  Biedronki

 

3.   Mistrz matematyki - A. Mikicka      PR-3/2018

Realizują w ramach "Dnia wędrującej zabawy" : Misie , Słoneczka, Pszczółki ,  Biedronki

 

 

 

 

 •  
   1. Adresaci:

   2. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

    Założenia programu:

    Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

    1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
    2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
    3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
    4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

    Cele główne programu:

    1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
    2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

    Cele szczegółowe programu:

    1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
    2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
    3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
    4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
    5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

    Struktura programu:

    Program skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

    Tytuły zajęć:

    1. Wycieczka
    2. Co i dlaczego dymi?
    3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
    4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
    5. Jak unikać dymu papierosowego?

    Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

    Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.

    Do pobrania: poradnik   Kwestionariusz ankiety dla przedszkolnego koordynatora programu  Piosenka o Dinku

     

    

   

   sport

 • Program Bądźmy Zdrowi – Wiemy Więc Działamy

   

  Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa województwa wielkopolskiego w zakresie promocji zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej został opracowany Projekt informacyjno - edukacyjny PL0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, wiec działamy” dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię.

  Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży 
  w Polsce, a celem bezpośrednim zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.

  Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2009 do kwietnia 2011 roku, kontynuowany przez 5 kolejnych lat, czyli od maja 2011 do maja 2016.

  Edukacja w szkołach prowadzona jest przez nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego, obejmuje dzieci sześcioletnie i ich rodziców oraz młodzież w szkołach gimnazjalnych i ich rodziców.

  Edukatorzy wyposażeni zostali w pomoce programowe do realizacji Projektu:

  • poradnik dla edukatorów (kadry pedagogicznej szkół i pielęgniarek środowiska szkolnego),
  • poradnik dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnych,
  • poradnik dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych,
  • poradnik dla gimnazjalistów,
  • kolorowanki,
  • ulotka - Etykieta, źródło informacji o produkcie

  Wszystkie materiały są spójne tematycznie, a ich treści dostosowane do potrzeb odbiorców.

  Zakres tematyczny materiałów:

  1. Aktywność fizyczna a prawidłowy rozwój dziecka.
  2. Zbilansowana dieta - żywienie dzieci i młodzieży.
  3. Problemy zdrowotne występujące w populacji dzieci i młodzieży.

  W ramach Projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów wychowania zdrowotnego, pedagogów szkolnych i pielęgniarek środowiska szkolnego. Zorganizowano także festyn zdrowotny integrującego środowisko lokalne. W ramach Projektu prowadzone były badania ankietowe, aby ocenić poziom wiedzy uczestników i efekty prowadzonych prac.

  Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.badzmyzdrowi.pl

   

  Profilaktyka chorób pasożytniczych - owsica, wszawica, świerzb.

   
  Każdego roku w Polsce obserwuje się problem zachorowań na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na zarażenie pasożytami narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia.
  Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.
           Przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych- owsica, wszawica, świerzb” opracowana została na potrzeby placówek oświatowo-wychowawczych, dla których choroby pasożytnicze stanowią ciągle poważny problem. Przedsięwzięcie zakładawsparcie pracy nauczyciela w w/w obszarze tematycznym. Dla celów edukacyjnych opracowane zostały ulotki i prezentacje multimedialne nt. wszawicy, owsicy i świerzbu. 
   
  1. Cel ogólny interwencji
  Ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   
       Cele szczegółowe
  ·        Zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych wieku dziecięcego oraz sposobów ich zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem owsicy, świerzbu i wszawicy.
  ·        Zwiększenie wiedzy dzieci nt. zachowań ograniczających szerzenie się chorób pasożytniczych
   
  2. Grupa docelowa
   
  Adresat bezpośredni
  Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   
  Adresat pośredni
  Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Materiały do pobrania:
   

  Owsica

  Prezentacja nt. owsicy

  Prezentacja nt. pobierania materiału do badań

  Ulotka - owsica

  Świerzb

  Prezentacja nt. świerzbu

  Ulotka- świerzb

  Wszawica

  Prezentacja nt. wszawicy

  Stanowisko MZ dot. wszawicy

  Ulotka- wszawica

   

   

  « Powrót

  Przedszkole nr 1 w Złotowie

  ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
  NIP: 767-169-88-76
  tel. +48 67 263 3358
  E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl