Strona główna
Serdecznie witamy! break

ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

 ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRZEDSZKOLU


Skoro pięćdziesiąt procent zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych czterech lat życia ,a kolejne trzydzieści procent do ukończenia ośmiu lat, to programy rozwojowedla okresu wczesnego dzieciństwa powinny być traktowane jako najwyższy priorytet”.

Gordon Dryden, Jeannette Vos

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia18.12.2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia22.05.2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 2018/C /189/01

OSIEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 1. KOMPETENCJE W ZAKRESIE ROZUMIENIA I TWORZENIA INFORMACJI,

 2. KOMPETENCJE W ZAKRESIE WIELOJĘZYCZNOŚCI,

 3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE ORAZ KOMPETENCJE W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH, TECHNOLOGII I INŻYNIERII,

 4. KOMPETENCJE CYFROWE,

 5. KOMPETENCJE OSOBISTE, SPOŁECZNE I W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ,

 6. KOMPETENCJE OBYWATELSKIE,

 7. KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

 8. KOMPETENCJE W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ.

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE –

OD PRZEDSZKOLA DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zawiera rekomendacje dla państw członkowskich, aby rozwijały ofertę kompetencji dla wszystkich w ramach ich strategii uczenia się przez całe życie aby;

 • kształcenie i doskonalenie oferowały wszystkim młodym ludziom środki w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego;

 • dostępna była właściwa oferta dla tych młodych ludzi, którzy z powodu trudności edukacyjnych wynikających z okoliczności osobistych, społecznych , kulturowych lub ekonomicznych potrzebują szczególnego wsparcia dla realizacji swojego potencjału edukacyjnego.

 

Kompetencje kluczowe – to „ Połączenie wiedzy , umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego , bycia aktywnym obywatelem integracji społecznej i zatrudnienia (…)

Kompetencje kształtują się:

1.Świadomie:

 • od nieświadomej niekompetencji (nie wiem, że nie wiem/umiem),

 • poprzez świadomą niekompetencję (wiem, że nie wiem/umiem),

 • świadomą kompetencję (wiem, że wiem/umiem)

 • aż do nieświadomej kompetencji (nie wiem, że wiem/umiem)

2. Poprzez obserwację i naśladowanie – modelowanie. Nieświadomie nabywamy jakieś kompetencje.

 

Kompetencje kluczowe odgrywają w przedszkolu wyjątkową rolę. Stanowią podstawowe, najważniejsze i najistotniejsze umiejętności, które powinno nabyć każde dziecko.

GŁÓWNY CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO TO :

WSPARCIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECKA.

W części „Warunki i sposób realizacji” podstawy programowej wychowania przedszkolnego czytamy:

WSPÓŁCZESNY PRZEDSZKOLAK FUNKCJONUJE W DYNAMICZNYM , SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU, STĄD PRZEDSZKOLE POWINNO STAĆ SIĘ MIEJSCEM, W KTÓRYM DZIECKO OTRZYMA POMOC W JEGO ROZUMIENIU”

 

REALIZUJĄC PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ W PRZEDSZKOLU

ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

 

Podstawa programowa a kompetencje kluczowe.

KOMPETENCJE KLUCZOWE. Europejskie normy odniesienia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

( obszary)

1.Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenie informacji

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

2.Kompetencje w zakresie wielojęzyczności

Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne. Kompetencje rozwijane w toku zajęć z nauki drugiego języka nowożytnego.

3. Kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

4. Kompetencje cyfrowe

Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne , budzenie zainteresowań technicznych ( kompetencje te rozwijane są w trakcie działań z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz dostępnych programów edukacyjnych i pakietów multimedialnych zalecanych dla dzieci w młodszym wieku)

5.Kompetencje osobiste społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Kompetencje te rozwijane są we wszystkich obszarach podstawy programowej

6. Kompetencje obywatelskie.

Wsparcie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne.

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne ( podstawy z zakresu tych kompetencji rozwijane są w toku zajęć edukacyjnych . m.in. wycieczek edukacyjnych spotkań i pogadanek z udziałem przedstawicieli lokalnych instytucji i zakładów pracy, a także zabaw tematycznych i zajęć z wykorzystaniem filmów edukacyjnych oraz literatury dziecięcej i popularnonaukowej.

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew , pląsy i taniec.

Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 

Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie,

a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka

w różnych formach edukacji przedszkolnej.

Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • modelowanie,
 • naśladowanie pozytywnych wzorców,
 • świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej,
 • odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni, 
 • zastosowanie zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka

 

PODSTAWY KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.

Wraz z procesami rozwojowymi dziecka tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np.:

 • rozwój mowy i poszerzanie się czynnego słownika pozwala na rozwijanie porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich
 • zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną
 • ciekowość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się.

Na żadnym etapie rozwojowym zależności między: nie mają tak bezpośredniego przełożenia na kształtowanie się kompetencji kluczowych, jak w wieku przedszkolnym.

 

DZAŁANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH.

 

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM.

Jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji, opowiadanie o zdarzeniach, odpowiadanie na pytania).

Codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:

– słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i zaproszonych gości

– wypowiedzi spontaniczne i kierowane

– ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról

– odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, tatr kukiełkowy, pacynki)

– występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych

– uczestnictwo w konkursach

– wypowiadanie się dziecka na własny temat

– prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych (artykulacyjnych, oddechowych)

– ćwiczenia grafomotoryki ręki jako przygotowanie do pisania (np. plastelina, ciastolina, gazety, masa solna

– wprowadzanie liter, naukę czytania prostych wyrazów i zdań,

– kreślenie szlaczków literopodobnych na różnorodnym podłożu, kreślenie liter po śladzie i samodzielnie

 

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH.

Opiera się na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych i w zabawie. Istotnym elementem jest wprowadzenie dziecka w odmienne od znanych i typowych sytuacji społecznych, wskazywanie na bogactwo kulturowe, społeczne i językowe innych narodów.

A tak realizujemy to w przedszkolu

W ramach realizacji zadań z tego obszaru dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego 2 x w tygodniu po 30 minut.  Podczas zajęć przedszkolaki poznają i utrwalają podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim (np. podają swoje imię, wiek, określają nastrój, liczą, nazywają kolory, części ciała, ubrania, podają nazwy zwierząt, części garderoby), śpiewają i tańczą do piosenek po angielsku. Poznają kulturę innych narodów.

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE.

Jest to umiejętność wykorzystywania myślenia matematycznego i logicznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów objaśniających świat przyrody, czyli eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie.

Kompetencje matematyczne:

 • codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: lewa/prawa,
 • realizacja ćwiczeń z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka” (m.in. przeliczanie, porównywanie liczebności, stosowanie liczebników porządkowych, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce, pomiary długości, klasyfikowanie, przekształcanie, rytm, następstwo czasu),
 • zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne.

Kompetencje naukowo-techniczne:

 • codzienne działania m.in. obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych, prowadzenie kalendarza pogody,  prowadzenie czasowych „ogródków” w salach,
 • zajęcia w ogródku sensorycznym, zabawy mikroskopem, lupą itp.,
 • zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza),
 • zabawy eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, przestrzenne,

 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE.

Realizowane są poprzez działania wprowadzające dziecko w przestrzeń wirtualną, podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, w tym zabawy projektowe, konstrukcyjne, pracę techniczną i plastyczną.

Wykorzystywanie narzędzi TIK (np.urządzenia sterowane dotykiem m.in. monitory interaktywne, tablety,  magnetofon, rzutnik, laptop, komputer, aparat cyfrowy, dyktafon, kamera, ) w różnych sytuacjach i przy różnych zadaniach, wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych, spektaklów teatralnych, zabawy w kodowanie i dekodowanie.

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ.

Przedszkole to pierwsze metodyczne doświadczenie dziecka związane z uczeniem się – uczeniem się konsekwentnym, możliwie świadomym i ukierunkowanym na osiągniecie konkretnych celów. Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form nauki – pracy grupowej i indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

Kompetencja ta jest kształtowana poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 • Podczas wszelkich zajęć dzieci kształtują umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z własnych działań prowadzonych w przedszkolu, uczą się konkretnych zachowań i reakcji.
 • Dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych) oraz do współpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej.
 • Stosowanie wzmocnień pozytywnych, praca w grupach mieszanych wiekowo – uczenie się od siebie, praca zespołowa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE.

Na etapie przedszkolnym to zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupie przedszkolnej. Istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań, a stopniowo też postaw.

Realizacja tych treści odbywa się nieustannie, podczas wszystkich sytuacji z jakimi stykamy się w przedszkolnej rzeczywistości, a ich celem jest wykształcenie u dzieci postaw społecznie pożądanych:

 • budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji,
 • umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych, służą temu tworzone w grupach kodeksy zachowania,
 • nauka patriotyzmu (przez obchody m.in. Dnia Niepodległości, Dnia Flagi),
 • udział w akcjach charytatywnych, spacery, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznej (sklep, zakład fryzjerski, biblioteka, apteka),
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak) i z rodzicami, którzy prezentują swoje zawody.

INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Należy to rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. Inicjatywność i przedsiębiorczość są rozwijane wielopłaszczyznowo, i co ważne, ich elementy są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu.

Każdorazowo stwarzane są okazje pozwalające dzieciom samodzielnie doświadczać, eksperymentować, eksplorować, np

 • robienie kanapek, sałatek, szaszłyków, pieczenie,
 • malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, układanie klocków, zabawy w piaskownicy),
 • codzienne zabawy na placu zabaw, w sali gimnastycznej, w kącikach zainteresowań, zabawy doświadczalne i eksperymentalne, granie w gry zespołowe typu, np. „chińczyk”, warcaby.

Dzieci współpracują podczas stawiania im zadań do wykonania w parach, grupach czy zespołach, co pozwala im działać i poczuć odpowiedzialność za ostateczny efekt swoich działań, warsztaty plastyczne, sportowe, kulinarne, wycieczki (piesze i autokarowe).

 

ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA.

Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości i pomagają w nawiązaniu relacji.

Te kompetencje przedszkolaki nabywają poprzez:

 • codzienne malowanie (w tym nietypowymi technikami, np. malowanie gąbkami), rysowanie,
 • śpiewanie, taniec,
 • wystawy prac dzieci (sala, korytarze, szatnia, strona internetowa)
 • dział w różnych uroczystościach – jako mali aktorzy (, Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola),
 • udział w konkursach (muzyczne, plastyczne, recytatorskie), przeglądach, występach,
 • udział w koncertach,  teatrzykach w przedszkolu

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl