Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa i programy

 

Podstawa programowa a program nauczania

 Podstawa programowa i program nauczania są niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego. Prawo oświatowe jednoznacznie definiuje oba dokumenty i z tych definicji wywodzimy różnice w ich konstrukcji, a także przydatności w sposobie wykorzystania podczas procesu nauczania.

 Podstawa programowa to obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego.

W podstawie programowej znajdują się także zadania wychowawczo- -profilaktyczne szkoły oraz opis warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

 Wszystkie te elementy mają być obligatoryjnie uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz mają umożliwiać ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Podstawa programowa jest aktem prawnym jednolitym dla wszystkich szkół danego typu w całym kraju, stanowionym przez Ministra Edukacji Narodowej.  

Program nauczania natomiast jest opisem sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Program nauczania może być również tworzony i realizowany dla zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa.   

Treści nauczania zawarte w programie nauczania mogą wykraczać poza treści ustalone w podstawie programowej, natomiast nie dopuszcza się, by treści w programie nauczania nie wyczerpywały treści podstawy programowej.

Upraszczając, można więc powiedzieć, że podstawa programowa wskazuje, czego nauczać, natomiast program nauczania opisuje, jak to robić.

Podstawa programowa(KLIKNIJ) zawiera:

I. Zadania przedszkola - str.5

II. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego -str.6

III. Warunki i sposób realizacji  - str.10

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

1. PR-1/2020 - „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" - program wychowania przedszkolnego.  Autor: Joanna
   Wasilewska. Wydawnictwo: WSiP.  ,  realizują: grupa „Krasnale", "Żabki", "Motyle", "Pszczółki", "Biedronki"

2. PR-2/2020 - "Zabawy z porami roku"- program wychowania przedszkolnego. Autor: dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska-Baraniuk. Wydawnictwo: Podręcznikarnia, realizują : grupa Słoneczka, grupa Misie. 

3. PR-3/2020 - "Program nauczania języka angielskiego". Autor: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. realizują : wszystkie
   grupy przedszkolne

4. PR-4/2020 -„Mali odkrywcy” - program autorski Marlena Grochowska-  rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych. Realizują : Misie

PONADTO REALIZUJEMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

1. program „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” - realizują grupy "Misie",
 "Słoneczka", "Biedronki"; "Pszczółki"

 

Cel programu:

Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Grupa odbiorców:

 • dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat,
 • nauczyciele przedszkolni,
 • rodzice i opiekunowie dzieci.

2.  program przedszkolnej edukacji antytytoniowej„Czyste powietrze wokół nas”  - realizują grupy "Misie", "Słoneczka", "Biedronki" ;

                   

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.                                                    
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

3. program profilaktyczny ,,Mamo, Tato – co Wy na to?''- realizują "Misie", "Słoneczka", "Biedronki" .

     

Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

 

 

4. Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Kubusiowi Przyjaciele Natury''

                                                                                 

                           Znalezione obrazy dla zapytania: kubusiowi przyjaciele natury logo
   Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest  nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia  oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. W ramach programu każde przedszkole realizuje wybrane działania ekologiczne na podstawie przesłanych bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Przedszkolaki poznają zwierzęta i rośliny, uczą się dbać o naturę, a także doceniać rolę warzyw i owoców w prawidłowej diecie.

                 Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni, a przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, a także jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

 5. Czyściochowe Przedszkole - program edukacyjny

                

Czyściochowe Przedszkole to program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

Wizja i cel programu

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program "Czyściochowe Przedszkole" ma na celu pomagać  w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

            

  PROJEKTY EDUKACYJNE  REALIZOWANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1

PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2020/2021

 • 1. Projekt: "Kolorowy Świat Krasnoludka" (kliknij) kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych dzieci poprzez różnorodne działania artystyczne. Realizuje grupa"Krasnale" Data rozpoczęcia: X 2020 r. - data zakończenia VI 2021.

 •  2. Projekt:  "Żabki kodują"  Realizuje grupa "Żabki" -  kodowanie, wstęp do programowania poprzez rozwijanie logicznego myślenia, znajomości podstawowych pojęć matematycznych i zdolność koncentracji.  Data rozpoczęcia: X 2020 r. - data zakończenia VI 2021.
 • 3. Projekt: "Prawda, dobro i piękno- wychowanie do wartości" realizuje grupa "Motyle" . Data rozpoczęcia: X 2020 r. - data zakończenia VI 2021.

  4. Projekt: „Jestem Polakiem”budzenie świadomości narodowej oraz przekonania, że jesteśmy Polakami, kształtowanie postaw patriotycznych. Realizuje grupa "Misie" . Data rozpoczęcia: XI 2020 r. - data zakończenia XI 2020.
  Projekt „Jajko” rozwój samodzielnego myślenia i przewidywania oraz stawiania hipotez.  Realizuje grupa "Misie". Data rozpoczęcia: IV 2021 r. - data zakończenia IV 2021.

  Projekt „Kwiaty” przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie kwiatów Realizuje grupa "Misie" . Data rozpoczęcia: V 2021 r. - data zakończenia V 2021. 

                                            
  5. Projekt:  „Mieszkańcy Polany Małej (kliknij)” realizuje grupa "Słoneczka" -  elementy bajkoterapii w połączeniu z rozwojem motoryki małej. Data rozpoczęcia: X 2020 r. - data zakończenia VI 2021.

  6. Projekt:"W świecie emocji" (kliknij)- realizuje grupa "Pszczółki" . Data rozpoczęcia: XI 2020 r. - data zakończenia VI 2021.

  7. Projekt: "Biedronkowe kodowanie" - Realizuje grupa "Biedronki" kodowanie, wstęp do programowania.  Data rozpoczęcia: X 2020 r. - data zakończenia VI 2021.

  8. „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii (kliknij)” - ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie Motyle. Data rozpoczęcia 01.10.2020r. – data zakończenia 31.05.2021.  Wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci poprzez wykorzystanie różnych form aktywności twórczej w postaci zabaw parateatralnych oraz przedstawień w oparciu o bajki terapeutyczne. 

          

       

  PROJEKT EDUKACYJNE rok szkolny 2019/2020

  • 1.Projekt " Klub małego naukowca" -wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci poprzez zabawy badawcze i eksperymenty. Data rozpoczęcia:04.09.2019r- data zakończenia 12.06.2020r.

  • 2. Projekt  "Obchodzimy święta nietypowe w naszym przedszkolu”  Data rozpoczęcia 15.09.2019 – data zakończenia 15.06.2020. Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu aktywności twórczej u dzieci pozwalające na kreatywne działania.
  PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2018/2019
  1. Projekt Zabawy z rożnych stron świata wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci poprzez poznanie zabaw, zwyczajów ludzi z rożnych stron świata.Data rozpoczęcia: 01.10.2018r. - data zakończenia 10.06.2019r.

  2. Projekt Wiem jak pracuje... wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie różnych zawodów, rozbudzenie ciekawości poznawczej i chęci odgrywania ról i naśladowania pracy ludzi.Data rozpoczęcia: 10.09.2018r. - data zakończenia 30.05.2019r.
  3.
  Projekt „Mali patrioci” 
 • « Powrót

  Przedszkole nr 1 w Złotowie

  ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
  NIP: 767-169-88-76
  tel. +48 67 263 3358
  E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl