Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa, realizowane programy

1.Nowa Podstawa programowa obowiązuje od 01.09.2017r.

Pracujemy w oparciu o program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN:

 

Realizowane programy  w roku szkolnym 2022/2023:

 1.Grupa I"Słoneczka"

-„Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo.

-"Trzylatek w przedszkolu"-Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich.Autorzy:L.Bender, G.Grabek, M.Kisiel,J.Świstun.2003r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

2.Grupa II "Misie"

-„Drużyna Marzeń. Program wychowania przedszkolnego”, Jolanta Wasilewska,  wyd. WSiP Warszawa 2021r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

3.Grupa III "Skrzaty"

-"„Drużyna Marzeń. Program wychowania przedszkolnego”, Jolanta Wasilewska,  wyd. WSiP Warszawa 2021r.

 -"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G.Kawa.02.12.2014r. 

 

4.Grupa IV "Biedronki"

-"Program wychowania przedszkolnego". Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska,R.Paździo. Wydawnictwo- GRUPA MAC S.A.2020r.

 -"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G.Kawa.02.12.2014r. 

 

5.Grupa V "Motyle"

-"Program wychowania przedszkolnego". Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska,R.Paździo. Wydawnictwo- GRUPA MAC S.A.2020r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

6.Grupa VI "Pszczółki"

-"Program wychowania przedszkolnego". Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska,R.Paździo. Wydawnictwo- GRUPA MAC S.A.2020r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 Programy profilaktyczne PSSE:

 

 

,,Mamo, Tato – co Wy na to?''Program profilaktyczny.Koordynator programu N.Walczak

Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

-podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.

-uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.

-ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.

-uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

-przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

-zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

 

 

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"- Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi początkowy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe zwyczaje osób palących.     

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Program obejmuje:

Zajęcia I. Wycieczka

Zajęcia II. Co i dlaczego dymi?

Zajęcia III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Zajęcia IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

Zajęcia V. Jak unikać dymu papierosowego?

Koordynator programu -N.Walczak.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2022/2023 realizowany będzie program edukacyjny  pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Celem  programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.  Grupa odbiorców to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat, nauczyciele przedszkolni,  rodzice i opiekunowie dzieci.

Materiały w wersji elektronicznej znajdują się pod linkiem https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne--nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli

 Dodatkowo jest możliwość obejrzenia filmu animowanego i lekcji pokazowej na kanale Youtube:

 https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w

https://www.youtube.com/watch?v=je3E0z1oke0

Serdecznie zapraszamy  do współpracy i mamy  nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w poprawie zdrowia w środowisku lokalnym.

Koordynator programu -N.Walczak

 

Złotów, dnia 12 października 2020r.

OZ . 966.5.2.2020

 

                                                                                 Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Powiatu Złotowskiego

-według rozdzielnika

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie w związku z sytuacją epidemiologiczną przekazuje w załączeniu filmik edukacyjny do rozpowszechnienia wśród dzieci, młodzieży i rodziców.

 

 Państwowy Powiatowy

  Inspektor Sanitarny

            w Złotowie

mgr Halia Godlewska

 

Filmik edukacyjny w związku z epidemią

 


 

 

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl