Strona główna
Serdecznie witamy! break

 

 

Dyżur wakacyjny w przedszkolu - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w  Dębowej Kłodzie

 

 

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że dyżur wakacyjny będzie odbywał się w budynku głównym przedszkola                            

od  1 do 15 lipca  oraz od 16 do 26 sierpnia 2022r.w godz. 6.30-16.30.

Uwaga! Spośród zgłoszonych dzieci zostaną utworzone  nowe grupy,              w których będą pracowały inne Panie nauczycielki i pomoce - bardzo prosimy aby uprzedzić o tym dzieci.

Uwaga! Dzieci 3  letnie ( rocznik 2018) leżakują.

Prosimy o przyniesienie dzieciom kapci, dodatkowych ubrań na zmianę w woreczku a dla dzieci 3 letnich także pościeli i piżamki- wszystko podpisane.

Przypominamy, aby wszystkie dzieci w dni słoneczne miały koniecznie nakrycie głowy.

Odpłatność za przedszkole będzie naliczana na zasadach takich jak dotychczas.  

Wszelkich informacji dotyczących dyżuru wakacyjnego udziela dyrektor przedszkola.

 

Jowita Bednarska

Dyrektor przedszkola

 

 

 

Deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w okresuie wakacji

można składać do 6  czerwca 2022r.

osobiście do dyrektora przedszkola                 

   lub e-mailowo - p4@przedszkola-zlotow.pl

deklaracja do pobrania 


Załącznik do zarządzenia nr 4/2022 r. z dnia 7.04.2022 r.

Dyrektora Publicznego Przedszkola  nr  4 w  Złotowie

 

 

                                                   REGULAMIN

zapisów dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie na  dyżur w okresie  wakacyjnym

 

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa Nr 221.2021  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów w roku  szkolnym 2021/2022.

 

§ 1

1.Przedszkole  funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Złotowa umożliwiającą:
1) wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)
2) przeprowadzenie prac remontowych.

§ 2

1.Dyrektor  przedszkola podaje do wiadomości rodziców, na tablicy ogłoszeń w ogólnie dostępnym miejscu terminy pracy przedszkola oraz zasady zapisów, sposób zgłaszania i terminy składania  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie w okresie lipiec/sierpień 2022

2.Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

3.Opieka w miesiącach wakacyjnych w pierwszej kolejności organizowana jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują.

4.Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola. 

5.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym. 

§ 3

Zapisy przebiegają  wg następujących terminów:

- od 4.05-06.06.br.  – wydawanie  i przyjmowanie  Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie   w okresie lipiec/sierpień 2022.

- 8 czerwca b. r. - opublikowane listy dzieci zapisanych  na dyżur wakacyjny.

§ 4

1. Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie w okresie lipiec/sierpień 2022 ”, która stanowi Załącznik nr  1 do regulaminu.  

2. Deklarację wydaje przedszkole.  

3Wypełnioną prawidłowo deklarację rodzic składa do  przedszkola od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 7:30 do 15:30,

4.Wpływające do przedszkola deklaracje są rejestrowane wg kolejności wpływu-Załącznik nr 2.

                                                                            § 5

Czas pracy przedszkola w okresie wakacji, jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny- od godziny 6:30 do godziny 16:30.

§ 6

1. W   okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:

1)       1,00 zł za każdą rozpoczętą  godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją     

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.       

       2)  Opłata za żywienie 9,00 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica.

2. Opłaty o których mowa w ustępie pierwszym Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść  w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,  przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej wpłaty.

§ 7

1.Dyrektor  przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci  w przedszkolu.

2. W przypadku remontów wykraczających poza terminy przerwy w pracy przedszkola dopuszcza się możliwość organizowania pracy, w okresie wakacji, w innym przystosowanym do pobytu dzieci budynku, poza terenem macierzystego przedszkola.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w  przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie nie zakłócającym wydawania posiłków.

 § 8

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących regulaminach.

2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący-Gmina Miasto Złotów.

  § 9

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2022 r.

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'