Strona główna
Serdecznie witamy! break

Wakacje 2022

 

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice

Informujemy, że dyżur wakacyjny będzie odbywał się w budynku głównym przedszkola                            

od  1 do 15 lipca  oraz od 16 do 26 sierpnia 2022r.w godz. 6.30-16.30.

Uwaga! Spośród zgłoszonych dzieci zostaną utworzone  nowe grupy,              w których będą pracowały inne Panie nauczycielki i pomoce - bardzo prosimy aby uprzedzić o tym dzieci.

Uwaga! Dzieci 3  letnie ( rocznik 2018) leżakują.

Prosimy o przyniesienie dzieciom kapci, dodatkowych ubrań na zmianę w woreczku a dla dzieci 3 letnich także pościeli i piżamki- wszystko podpisane.

Przypominamy, aby wszystkie dzieci w dni słoneczne miały koniecznie nakrycie głowy.

Odpłatność za przedszkole będzie naliczana na zasadach takich jak dotychczas.  

Wszelkich informacji dotyczących dyżuru wakacyjnego udziela dyrektor przedszkola.

 

Jowita Bednarska

Dyrektor przedszkola


Załącznik do zarządzenia nr 4/2022 r. z dnia 7.04.2022 r.

Dyrektora Publicznego Przedszkola  nr  4 w  Złotowie

 

 

                                                   REGULAMIN

zapisów dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie na  dyżur w okresie  wakacyjnym

 

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa Nr 221.2021  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów w roku  szkolnym 2021/2022.

 

§ 1

1.Przedszkole  funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Złotowa umożliwiającą:
1) wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)
2) przeprowadzenie prac remontowych.

§ 2

1.Dyrektor  przedszkola podaje do wiadomości rodziców, na tablicy ogłoszeń w ogólnie dostępnym miejscu terminy pracy przedszkola oraz zasady zapisów, sposób zgłaszania i terminy składania  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie w okresie lipiec/sierpień 2022

2.Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

3.Opieka w miesiącach wakacyjnych w pierwszej kolejności organizowana jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują.

4.Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola. 

5.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym. 

§ 3

Zapisy przebiegają  wg następujących terminów:

- od 4.05-06.06.br.  – wydawanie  i przyjmowanie  Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie   w okresie lipiec/sierpień 2022.

- 8 czerwca b. r. - opublikowane listy dzieci zapisanych  na dyżur wakacyjny.

§ 4

1. Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie w okresie lipiec/sierpień 2022 ”, która stanowi Załącznik nr  1 do regulaminu.  

2. Deklarację wydaje przedszkole.  

3. Wypełnioną prawidłowo deklarację rodzic składa do  przedszkola od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 7:30 do 15:30,

4.Wpływające do przedszkola deklaracje są rejestrowane wg kolejności wpływu-Załącznik nr 2.

                                                                            § 5

Czas pracy przedszkola w okresie wakacji, jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny- od godziny 6:30 do godziny 16:30.

§ 6

1. W   okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:

1)       1,00 zł za każdą rozpoczętą  godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją     

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.       

       2)  Opłata za żywienie 9,00 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica.

2. Opłaty o których mowa w ustępie pierwszym Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść  w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,  przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej wpłaty.

§ 7

1.Dyrektor  przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci  w przedszkolu.

2. W przypadku remontów wykraczających poza terminy przerwy w pracy przedszkola dopuszcza się możliwość organizowania pracy, w okresie wakacji, w innym przystosowanym do pobytu dzieci budynku, poza terenem macierzystego przedszkola.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w  przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie nie zakłócającym wydawania posiłków.

 § 8

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących regulaminach.

2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący-Gmina Miasto Złotów.

  § 9

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2022 r.

Imię i Nazwisko, Firma *
E-mail: *
Numer telefonu
Pytanie: *
 
 
Prosimy wypełnić pola oznaczone (*)
Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'