Strona główna
Serdecznie witamy! break

zasady naliczania opłat za przedszkole oraz korzystania z czytnika kart zbliżeniowych

  1. I. Postanowienia wstępne:

 

  1. System  zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu  w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
  2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

 

     II.  Sposób naliczania odpłatności:

 1.     Miesięczna wysokość  opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  ustalana jest na podstawie  rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2.     W okresie pandemii płatności naliczane są „z dołu” na podstawie godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz zadeklarowanych przez rodziców posiłków.

3.     Odpłatność  za godziny pobytu dziecka w przedszkolu naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę.

 III.           Zasady korzystania z czytników kart:

1.  Rodzic (opiekun prawny) przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart”.

2.   Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność na konto przedszkola.

3.   W przypadku zakupu karty przez Rodzica  postanowienia w punkcie 1 i 2 nie mają zastosowania.

 

   IV. Przyprowadzanie i odbieranie  dzieci z przedszkola:

1.   Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające  lub odbierające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są  do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

2.   Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności zgodnie z deklaracją korzystania z przedszkola (nie dotyczy dzieci 6l.

3.     Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub Intendentce w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.

 

   V. Postanowienia końcowe:

1.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

2.Administratorem danych osobowych zawartych w systemie  jest dyrektor przedszkola.

3. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

4. Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

5.Karty nie  należy przechowywać przy telefonie komórkowym, ryzyko utraty aktywności karty.

                                                                                 

                                                            Jowita Bednarska

                                                         dyrektor przedszkola

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'