Strona główna
Serdecznie witamy! break

Wakacje 2021

 

 

Drodzy Rodzice,

informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola  na okres od 19  lipca do  13 sierpnia 2021r.,

 

zostały przyjęte i  zakwalifikowane na turnusy według deklaracji złożonych przez rodziców.

Lista dzieci dostępna u dyrektora przedszkola.

O szczegółach pobytu dzieci w tym okresie będziemy informowali  w czerwcu na stronie internetowej przedszkola.

z poważaniem 

Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola

 

...........................................................................................

 

 

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w okresie

lipiec-sierpień 2021

 

Szanowni Rodzice,

w trosce o bezpieczeństwo dzieci, kierując się aktualnymi wytycznymi MEN i GIS,  informujemy, że jeśli przepisy na szczeblu   krajowym utrzymają   możliwość   pracy  placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2021 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola  nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Zapisy do przedszkola w okresie lipiec-sierpień dotyczą rodziców, którzy nie mogą  w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

 

 Zapisy na okres lipiec /sierpień 2021:

 

1.Zapoznanie się z zasadami organizacji pracy przedszkola w miesiącach lipiec /sierpień 2021.

2. Pobranie oraz przekazanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w okresie lipiec/sierpień 2021 , w terminie od 11 do 21 maja 2021r. na adres e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 Deklaracja o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępna  na stronie internetowej placówki.

Dopuszcza się inne formy składania Deklaracji : osobiście w placówce poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej.      

                                                         

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja 2021   (plik WORD)

Deklaracja 2021 (plik PDF)

 

3.Podanie informacji o  zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny

w dn.26.05.2021r.

 

 Z poważaniem

Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w publicznych przedszkolach prowadzonych

przez Gminę Miasto Złotów  w okresie lipiec/sierpień 2021 r.

 

§ 1

Przedszkola jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

§ 2

Przerwy w działalności przedszkoli w okresie: lipiec/sierpień związane są z prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.

§ 3

W okresie: lipiec/sierpień przedszkola zapewniają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących.

§ 4

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

§ 5

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę miasto Złotów.

§ 6

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu (wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego) i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

§ 7

Warunkiem kontynuowania wychowania przedszkolnego w okresie: lipiec/sierpień jest dostarczenie do przedszkola,  w odpowiednim terminie,  Deklaracjistanowiącej załącznik do niniejszych zasad organizacji dyżuru wakacyjnego. Deklaracja dostępna będzie na stronach internetowych przedszkoli.

§ 8

Termin składania Deklaracji od 10 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r.  w godzinach pracy przedszkoli.

§ 9

Informacja o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2021 r.

§ 10

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola.

§ 11

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole będą naliczane na dotychczasowych zasadach.

§ 12

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte w statutach przedszkoli.

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'