Strona główna
Serdecznie witamy! break

Dokumenty

  DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACE PRZEDSZKOLA:

 I.USTAWY:

-USTAWA Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.

 

II.ROZPORZĄDZENIA: MEN

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 października 2018 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I SPORTU z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny w publicznych  i nipublicznych szkołach i plcówkach. 

-ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

   

III.STATUTY:

-Statut Publicznego Przedszkola Nr 3-stan na 31.08.2022r.

     

 IV.KONCEPCJA:

- Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola.

   

V.REGULAMINY:

-Regulamin Publicznego Przedszkola Nr 3.  

-Regulamin Rady Rodziców.

-Regulamin organizacji wycieczek. 

-Regulamin rekrutacji-PROSZĘ KLIKNAĆ

-Regulamin zapisów dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie na  dyżur w okresie  wakacyjnym

VI.PROCEDURY:

 -Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.

-Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci.                                                                                                                      

-Procedura postepowania w przypadku wystapienia u dzieci objawów chorobowych

- Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

- Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, które nie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

- Procedury współpracy ze specjalistami

-Procedura wydawania opinii o dziecku.

 -Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy.

 

 VII. ZARZĄDZENIA:

-Zarządzenie  nr 4.2022 Burmistrza Miasta Zlotowa w sprawie rekrutacji......

-ZARZĄDZENIE  NR 221.2021 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów w roku szkolnym 2021/2022

 

 VIII. OGŁOSZENIA I WNIOSKI: 

-Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli  w Złotowie na rok szkolny 2021/2022.

-WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

-WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022-2023  -DO POBRANIA

-DEKLARACJA 

-Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-proszę kliknąć 

-PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZŁOTÓW ORAZ GRANICE ICH OBWODÓW

     

 IX.UBEZPIECZENIE: 

ROK SZKOLNY 2022/2023

PZU ONLINE

PZU-ubezpieczenie szkolne NNW

NNW SZKOLNE 2022/2023

 Aby zakupić ubezpieczenie należy wejść w aktywną ulotkę lub wejść wg wariantu na link:

WARIANT I

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja1

WARIANT II

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcjaa2

WARIANT III

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja3

WARIANT IV

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja4

WARIANT V

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja5

WARIANT VI

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja6

WARIANT VII

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja7

 

 

Jest to oferta TUZ Ubezpieczenia -

TUZ- ONLINE

FORMA TRADYCYJNA -TUZ 

 

 AKTA PRAWNE DOTYCZĄCE ZAWODU NAUCZYCIELA

-Karta Nauczyciela tekst jednolity z 14 października 2019.

-Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz niektórych innych                  ustaw.                                                                                                                                                              --Karta Nauczyciela jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.

-Karta Nauczyciela (Dz.U.z2017r.poz.1189), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia     27 października 2017r.o finansowaniu zadń oświatowych (Dz.U.poz.2203) oraz zmian wynikających z     przepisów ogłoszonych przed dniem 11 kwietnia 2018r.

   

 KWALIFIKACJE

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w  sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w    sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie      szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 


AWANS ZAWODOWY

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie    uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli /uchylone/

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy  nauczycieli, zakresu informacji zawartych w  karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania  zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.   

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Awans Zawodowy do września 2019r.

   

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

 -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 maja 2018 r.  w sprawie     szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych   w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu     postępowania odwoławczego.

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające   rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy     nauczycieli, zakresu informacji zawartych  w karcie oceny pracy, składu i sposobu  powoływania  zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

 

URLOP ZDROWOTNY

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o    potrzebie  udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

 

PRAWO OŚWIATOWE

-USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

-USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo oświatowe.

 

DOKUMENTACJA

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie   sposobu   prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu   nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań  wobec szkół i placówek.

   

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie zasad   udzielania i  organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   placówkach.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad   organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   i placówkach.

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r.  zmieniające   rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Wniosek o udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Zawiadomienie rodziców o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

- Zgoda rodziców na prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Wniosek nauczyciela/specjalisty o zakończenie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Informacja dla rodziców o przyznanych formach pomocy

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Edukacja włączająca -stanowisko MEN 2017r.

    

DORADZTWO ZAWODOWE

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie        doradztwa zawodowego.

-ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie    doradztwa zawodowego.

 

  BEZPIECZEŃSTWO

 -ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające       rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i     placówkach.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające    rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i    placówkach.

 -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie    bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków  i  sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  31 października 2018r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach.


 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

-USTAWA  z dnia 9 maja 2018 r.  o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera1), 2).

-USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych1), 2), 3).

-ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych     osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE     (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

-DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez   właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych,   wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu   takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

    

 PRAWA AUTORSKIE  

-USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

KODEKS CYWILNY

-USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY.

 

KODEKS PRACY

-USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY.


KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

-USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY.


 

  


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

  


 

 


« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl