Strona główna
Serdecznie witamy! break

Ubezpieczenie

                                                    SZANOWNI PAŃSTWO                                                                                                                              

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym,  przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej udostępniamy przesłane, jako oferta do przedszkola,  linki do strony www (zabezpieczone), gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko.

ROK SZKOLNY 2022/2023

PZU ONLINE

PZU-ubezpieczenie szkolne NNW

NNW SZKOLNE 2022/2023

 Oferta Towarzystwa Ubezpieczeniowego  PZU - dotyczącą ubezpieczenia NNW 

Najnowsza oferta PZU została specjalnie wynegocjowaną dla wybranych Placówek z ramienia Szkolnej Agencji Ubezpieczeniowej i wyróżnia się zdecydowanie na rynku.

Oczywiście ubezpieczamy w formie tradycyjnej lub online. 

 Aby zakupić ubezpieczenie należy wejść w aktywną ulotkę lub wejść wg wariantu na link:

WARIANT I

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja1

WARIANT II

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcjaa2

WARIANT III

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja3

WARIANT IV

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja4

WARIANT V

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja5

WARIANT VI

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja6

WARIANT VII

https://ubestrefa.pl/oferta/Opcja7

 

Jest to oferta TUZ Ubezpieczenia -  polska marka ubezpieczeniowa, ciesząca się od niemal 20 lat dużym uznaniem Polaków. Świadczą o tym liczne nagrody - m.in. TUZ zdobył 1- miejsce jako "Lider ubezpieczeń" dla dzieci i młodzieży w rankingu Gazety Ubezpieczeniowej

Specjalnie wynegocjowana przez nas oferta wyróżnia się zdecydowanie na tle konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku - jest inna niż wszystkie.

W naszej kompleksowej ofercie w szczególności wyróżnić można: 

  • możliwość zakupu Tradycyjnie (w Placówce) lub online (samodzielne przystąpienie rodziców przez Internet)
  • wysokie świadczenia z tytułu złamań, skręceń 
  • świadczenia szpitalne z tytułu wypadków i chorób - płatne od 1-go dnia pobytu
  • wysokie świadczenie bólowe
  • 30% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie
  • 10% zniżka dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej - dla formy tradycyjnej

TUZ- ONLINE

FORMA TRADYCYJNA -TUZ 

 

 

Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagranicznych(1) lub wypoczynek za granicą(2) (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe(3)nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką(4).

1.§15 rozporządzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) – wejście w życie z 1.09.2014 r. oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
2. Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
4. zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl