Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rada Rodziców

                                             Skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:

Pani  Anna Tojza- Grupa  III  "SKRZATY"

Sekretarz:

Pani  Karolina Czarnowska - Grupa  VI "PSZCZÓŁKI"

Skarbnik:

Pan Paweł Skowiera-Grupa III "SKRZATY"

Członkowie Rady Rodziców-Trójki grupowe w roku szkolnym 2021/2022

Grupa -I- "SŁONECZKA"

1.Joanna Wójtów -Gagatek

2.Monika Sajor - Biesek

3.Magdalena Kaczyńska

Grupa -II–„MISIE”

1.Adriana Dąbrowska- Białas

2.Martyna Szymańska

3.Joanna Wieczorkiewicz

Grupa - III –„SKRZATY”

1.Anna Tojza

2.Małgorzata Wrzeszcz- Kachnowicz

3.Paweł Skowiera

Grupa-IV-"BIEDRONKI"

1.Agnieszka Totoń

2.Iwona Śpiewak

3.Monika Bartkiewicz

Grupa- V -„MOTYLE”

1.Emilia Kokowska

2.Aleksandra Biźnia

3.Julia Hernik

Grupa- VI-„PSZCZÓŁKI”

1.Barbara Biesek

2.Karolina Czarnowska

3.Oliwia Paprocka

 

REGULAMIN RADY  RODZICÓW  PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W ZŁOTOWIE 

 

Podstawa prawna:

1.Na podstawie art.83 ust 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

2.Ustawy  z  dnia  06.03. 1990 r. o  samorządzie  terytorialnym  - Dz.U. Nr 16,  poz.95 / z  późniejszymi  zmianami .

3.Statutu  Przedszkola

 

I. POSTANOWIENIA   OGÓLNE 

Rada  Rodziców, zwana  dalej  rada   jest  samorządnym  organem  przedstawicielskim rodziców  współdziałających  z  Dyrektorem  Przedszkola, Radą  Pedagogiczną oraz  organizacjami  i  instytucjami  uczestniczącymi  w  realizacji  zadań  statutowych  przedszkola .

 

II. CELE I ZADANIA  RADY  RODZICÓW

 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

 

2. Do  zadań  Rady  należy  w  szczególności :  

a) Współudział  w  bieżącym  i  perspektywicznym  programowaniu  pracy przedszkola .

b) Pomoc  w  doskonaleniu  organizacji  i  warunków  pracy  przedszkola .

c) Współudział  w  realizacji  programów  nauczania  i  wychowania oraz  zadań opiekuńczych .

d) Uczestniczenie  w  planowaniu  wydatków .

e) Podejmowanie  działań  na  rzecz  pozyskiwania  dodatkowych  środków  finansowych dla  przedszkola, zwłaszcza  na  zadania  opiekuńczo-wychowawcze .

 

3. Kompetencje Rady:

a) uchwalenie regulaminu swojej działalności

b) delegowanie przedstawiciela do udziału w pracach komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

c) wybór przedstawiciela do zespołu rozpatrującego  odwołanie nauczyciela od oceny pracy

d) uzgodnienie z dyrektorem czasu pracy przedszkola.

 

4. Rada   wyraża  swoje  stanowisko  w  formie  uchwał. Jeżeli uchwała Rady  jest  sprzeczna  z  prawem  lub  ważnym interesem  przedszkola Dyrektor  zawiesza  jej  wykonanie  i  w  terminie  14  dni  uzgadnia  z  radą  sposób  postępowania  w  sprawie  będącej  przedmiotem  uchwały .

 

 III. ZASADY  I  TRYB  DZIAŁANIA  RADY  RODZICÓW

 

 1. Podstawowym  ogniwem  Rady  jest  3-osobowa  rada  grupowa rodziców, wybierana  przez  ogólne  zebranie  rodziców  danego  oddziału. Przewodniczący Rady  Grupowej  jest  delegatem do  Rady  Rodziców  przedszkola.
 2. W  skład  Rady  Rodziców  Przedszkola  wchodzą : Delegaci Rad  Grupowych   oraz  z  urzędu  Dyrektor  przedszkola.
 3.  Działalnością  Rady  Rodziców   kieruje  jej  Przewodniczący, wiceprzewodniczący  wspólnie  z  sekretarzem  oraz  skarbnikiem. Zespół  ten  stanowi  Prezydium  Rady  Rodziców  Przedszkola. Na  wniosek  Rady  Rodziców  po  uzgodnieniu  z  Dyrektorem    pracach   Prezydium  mogą  brać  udział  także  inne  osoby .
 4. Działalność  Rady   kontroluje  Komisja  Rewizyjna powołana  przez   Radę  Rodziców. Szczegółowy  zakres  zadań  Komisji  określa  niniejszy   Regulamin  Rady  Rodziców.
 5. Kadencja  Rady   Rodziców  trwa  1  rok.
 6. Członkowie  Rady  i  jej  ogniw  pełnią  funkcję  społecznie  ( honorowo ).

 

IV. ZADANIA  KIEROWNICTWA  RADY  RODZICÓW  PRZEDSZKOLA

 

 1. PRZEWODNICZĄCY   

Zadaniem  przewodniczącego  Rady   Rodziców  Przedszkola  jest  kierowanie  całokształtem  prac  Rady , a  przede  wszystkim :  

a) opracowanie  projektu  działalności  wraz  z  planem  finansowym  na  dany  rok  szkolny  z  uwzględnieniem  zamierzeń  rad  grupowych  oraz  wynikających  z  planu  dydaktyczno-wychowawczego przedszkola .

b) współdziałanie  ze  wszystkimi  członkami  Rady  oraz  jej  Prezydium ,

c) kierowanie  działalnością  finansowo-gospodarczą  Rady ,

d) przekazywanie  opinii  i  postulatów  Rady  Dyrektorowi  przedszkola .

 

2.SEKRETARZ

Zadaniem  sekretarza  jest  zapewnienie właściwej  organizacji  pracy  Rady ,

a  przede  wszystkim : 

a) opracowanie  harmonogramu  prac  i  zebrań  Rady ,

b) organizacyjne  przygotowanie  zebrań  Rady ,

c) prowadzenie  korespondencji  i  dokumentacji  rady  oraz  zapewnienie  prawidłowego  jej  przechowywania

 

3. SKARBNIK

Zadaniem  skarbnika  jest  prowadzenie  całokształtu  działalności  finansowo-gospodarczej Rady, a  przede  wszystkim  :     

a)opracowanie  w  porozumieniu  z  członkami  Prezydium  Rady  projektów  planów  finansowych  i  czuwanie  nad  ich  realizacją,

b)organizowanie  wpływów  finansowych  na  działalność  Rady,

c) czuwanie  nad  pełną  i  systematyczną  realizacją  dochodów  oraz  prawidłowym, zgodnym  z  przeznaczeniem  i  obowiązującymi  zasadami  dokonywania  wydatków .

Przekazywanie  funkcji  skarbnika  zarówno  w  trakcie  kadencji  jak  i  po  jej  zakończeniu  powinno  być  dokonywane  protokolarnie  z  udziałem  przewodniczącego   Komisji  Rewizyjnej , po  uprzednim  zbadaniu  przez  komisję  gospodarki  finansowej .

 

4. PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW  PRZEDSZKOLA

Zadaniem  Prezydium  jest  bieżące  kierowanie  całokształtem  prac  w  okresie  między  zebraniami  Rady  Rodziców  przedszkola .   

 

5. KOMISJA  REWIZYJNA

Zadaniem  Komisji  jest  czuwanie  nad  zgodnością  z  obowiązującymi  przepisami, działalnością  poszczególnych  ogniw  Rady  Rodziców  przedszkola , a  w  szczególności :

a) dokonywanie  raz  w  roku  kontroli  działalności  poszczególnych  ogniw pod  kątem  zgodności  z  niniejszym  regulaminem  i  uchwałami  Rady  Rodziców  przedszkola ,

b) dokonywanie  raz  w  roku  kontroli  działalności  finansowo-gospodarczej i  rachunkowości  Rady  Rodziców  przedszkola ,

c) składanie  Radzie  Rodziców  przedszkola  rocznych  sprawozdań  ze  swej  pracy  wraz      z  wnioskami  pokontrolnymi.

 

 V. FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW    

 

 1. Rada  Rodziców  prowadzi  działalność  finansową  w  oparciu  o  instrukcję  w  sprawie  zasad  prowadzenia  gospodarki  finansowej  i  rachunkowości  Rady  zatwierdzoną  przez  Prezydium  Rady.
 2. Fundusz  rady  powstaje  z  dochodów  osiągniętych  ze  składek  rodziców, dotacji  osób  fizycznych  i  prawnych.
 3. Wysokość  minimalnej  rocznej  składki  rodziców  ustala  Rada  Rodziców . Rodzice  wpłacają  składkę  w  trybie  ustalonym  przez  Radę  Rodziców.
 4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z in-nych źródeł na następujące cele: dofinansowanie imprez i zabaw, zakup środków dydaktycznych, pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, inne uzasadnione cele.

 

VI. SPOSÓB REPREZENTACJI

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Rady Rodziców w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Rady Rodziców,                            tj. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i Sekretarz lub Skarbnik.
 2. Prezydium Rady Rodziców może podjąć stosowną Uchwałę w celu upoważnienia innych osób do realizacji spraw majątkowych.

 

VII . POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 1. Rada  Rodziców  może  występować  do  Rady  Pedagogicznej  i  Dyrektora  przedszkola  z  wnioskami  i  opiniami  dotyczącymi  wszystkich  spraw  przedszkola .
 2. Rada  Rodziców  przedszkola  w  uzgodnieniu  z  Radą  Pedagogiczną  może  zgłaszać  do  władz  samorządowych  i  oświatowych  wnioski  o  wyróżnienie  rodziców i personelu  przedszkola  za  ich  szczególne  uczestnictwo  w  realizacji  zadań  statutowych  przedszkola.
 3. Nadzór   i  kontrolę  nad  działalnością  Rady  Rodziców  sprawuje  ogólne  zebranie  rodziców  , które  w  szczególności  akceptuje  sprawozdania Rady  i  Komisji  Rewizyjnej a  także  może  odwołać  przewodniczącego  lub  członków  Rady .

 

Regulamin  został  zatwierdzony  na  zebraniu  Rady  Rodziców  w  dniu  23.09.2020 r.

 

Dyrektor  Przedszkola                                                               Przewodniczący Rodziców       

 

Gabriela Kawa                                                                                                  Anna Tojza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl