Strona główna
Serdecznie witamy! break

Obowiązki i prawa rodziców

Obowiązek przedszkolny w Polsce

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat                                                                                                                                                                                                                                                                   Rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub zapewnić mu możliwość spełnienia tego obowiązku w innej formie. Dodatkowo muszą zadbać o to, żeby dziecko regularnie uczęszczało na zajęcia.                                                                                                                                  

Sześciolatki mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:                                                                -przedszkolu,

-oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

-innej formie wychowania przedszkolnego.

PRAWO OŚWIATOWE  Art.  42.  Egzekucja obowiązków edukacyjnych

1.  Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.  Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

Obowiązek przedszkolny – ustawa

Podstawami prawnymi, które mówią o rocznym obowiązku przygotowania przedszkolnego, są dwie ustawy:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zwana dalej „prawo oświatowe”,

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

Te właśnie zapisy w prawie regulują wiek dzieci w kwestii obowiązku przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także określają, jakie warunki dziecko powinno mieć zapewnione, by taki obowiązek spełniać. Mówią również o tym, gdzie dziecko powinno odbyć przygotowanie przedszkolne.

Odroczenie obowiązku przedszkolnego

Odroczenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązek przedszkolny można odroczyć 2 razy i należy zrobić to do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Taki wniosek należy złożyć do 31 sierpnia danego roku. Wniosek trzeba złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, jeżeli rodzice chcą znowu odroczyć obowiązek przedszkolny - powinni złożyć wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Działa to tak samo, jak odroczenie obowiązku szkolnego, jeśli dziecko nie jest gotowe do pójścia do szkoły.

Rodzice -  prawa i obowiazki (kliknij)

 SZANOWNI RODZICE !!!

"Takie są przepisy. Ojciec lub matka  ma prawo wiedzieć"

Takie są przepisy, że jeżeli ojciec  lub matka  nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, to również on/ ona  musi podpisać wszystkie dokumenty (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, na dyżur wakacyjny, umowy, zgody itp.). Ma prawo decydować, gdzie dziecko będzie chodziło do przedszkola.

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl