Strona główna
Serdecznie witamy! break

Zasady korzystania z czytnika

Zasady korzystania z systemu przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Publicznego  Przedszkola Nr 3 w Złotowie.

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. System  zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę.
 1. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli i innych upoważnionych osób.
 2. Karty zbliżeniowe są własnością Rodzica.
 3. Koszt pierwszej karty pokrywa przedszkole. Koszt drugiej i następnych kart zbliżeniowych pokrywa Rodzic. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka 
  w przedszkolu.

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby zobowiązani są  do niezwłocznego  przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika za każdym razem, gdy wchodzą  
  i wychodzą
   z przedszkola przyprowadzając dziecko. Karta indywidualna ma funkcję otwierania drzwi. 
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, przed wyjściem z przedszkola, zobowiązani  są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2019 r.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.p3@przedszkola-zlotow.pl
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, składek na radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie  jest dyrektor przedszkola.

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl