Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

PREZENTACJA Z ZEBRANIA ORGANIZACYJNEGO Z DNIA 22.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU ORGANIZACYJNYM DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZŁOTOWIE OD 1.09.2021 r. 

DRODZY RODZICE!!!

22 czerwca 2021 roku odbędzie się zebranie organizacyjne Rodziców.

22.06.2021 r. godz. 15:30 zebranie Rodziców dzieci urodzonych w roku 2017,2016 i 2015

22.06.2021 r. godz.16:15 zebranie Rodziców dzieci urodzonych w roku 2018

Ważne!!! ze względu bezpieczeństwa prosimy, aby   w zebraniu uczestniczył jeden rodzic.

Dzień otwarty dla dzieci- 25 czerwca 2021 r. - godziny spotkań z dziećmi zostaną podane na zebraniu.

Prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami i uzupełnione prosimy dostarczyć do przedszkola w terminie do końca czerwca.

karta informacyjna przedszkolaka

system rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu

klauzula RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

zgoda na rozpowszechnianie wizerunki

.......................................................................................................................

INFORMATOR PP2 2021

........................................................................................................................................

Informacja!!!

Drodzy Rodzice oczekujący na miejsce w przedszkolu : Informujemy, że z powodu braku wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2021/22 nie jest organizowane postępowanie uzupełniające. Komisja rekrutacyjna nie dokona weryfikacji wniosków o przyj????cie dziecka do przedszkola.

Złotów, dn. 01.06.2021 r. Jolanta Kurowska -dyrektor PP2

.................................................................................................................................................................................................................................

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beata Liwowska serdecznie zapraszają do obejrzenia najnowszego filmu edukacyjnego dla rodziców pn. "Rozwój dziecka". Film powsta?? w ramach cyklu "CRL uczy rodziców". 

Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy z cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W Z????OTOWIE . dn.24.03.2021 r.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ??E W HOLU PRZEDSZKOLA WYWIESZONE S???? LISTY DZIECI PRZYJ????TYCH I NIEPRZYJ????TYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W Z????OTOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/22. RODZICE PROSZENI S???? O ODBIÓR DECYZJI U DYREKTORA PRZEDSZKOLA.

RODZICE, KTÓRZY PODPISALI ZGODE NA PRZENIESIENIE WNIOSKU DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 PROSIMY O ZG????OSZENIE SIE DO PP4 Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

                                  z powa??aniem Jolanta Kurowska

...........................................................................................................................................................

Publiczne Przedszkole nr 2 w Z??otowie                          Z??otów, 11.03.2021r.

Informacja o rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22

 

Uprzejmie informujemy, ??e wst????pne wyniki rekrutacji z list???? kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 do Publicznego Przedszkola nr 2 w Z??otowie  na rok szk. 2021/22

zostan???? podane do wiadomo??ci na tablicy og??osze?? w przedszkolu

w dniu 12 marca 2021r.

i b????d???? dost????pne w godzinach od 6:30 do 14.30.

Do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych s???? zobowi????zani do z??o??enia o??wiadcze?? woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola nr 2

(wzór o??wiadczenia dost????pny na stronie internetowej przedszkola lub w holu przedszkola)o??wiadczenie  . Wype??nione i podpisane o??wiadczenie mo??na  przes??a???? elektronicznie na adres: p2@przedszkola-zlotow.pl ,   wrzuci???? do skrzynki podawczej w przedszkolu, wys??a???? poczt???? tradycyjn???? lub wrzuci???? do skrzynki pocztowej

Uwaga!!! Je??eli rodzic nie z??o??y o??wiadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyj????te do przedszkola.

Lista dzieci przyj????tych i nieprzyj????tych do przedszkola zostanie og??oszona na tablicy og??osze?? w przedszkolu w dniu 24 marca 2021r.

 

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyj????cia proszeni s???? o wypisanie o??wiadczenia przekazania wniosku i udzia??u w rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 4  w Z??otowie. Nale??y podpisa???? o??wiadczenie oraz klauzul???? informacyjn???? o przetwarzaniu danych osobowych przez Publiczne Przedszkole nr 4  w Z??otowie  o??wiadczenie  i klauzula przekaza???? do Publicznego Przedszkola nr 2 w Z??otowie

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Z??otowie przeka??e wnioski                        z za??????czonymi dokumentami do Dyrektora PP4, celem przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

 

Informacj???? o przyj????ciu lub nie przyj????ciu dziecka do przedszkola  mo??na odbiera???? osobi??cie w przedszkolu lub  zostanie przekazana rodzicom  poczt???? elektroniczn???? lub tradycyjn???? od 24 marca 2021 r.

Wa??ne!

W przedszkolu obowi????zuje re??im sanitarny, prosimy o wej??cie tylko jednej osoby z w??asnym d??ugopisem


Z powa??aniem

 Jolanta Kurowska

dyrektor przedszkolaSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

ZARZ????DZENIE BURMISTRZA MIASTA Z????OTOWA W SPARWIE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  NA ROK SZKOLNY 2021/22

Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

Og??oszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Z??otowie na rok szkolny 2021/2022        

Uprzejmie informujemy, ??e od 01.02.2021r.  rozpoczyna si???? okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobra???? wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, zak??adka : Rekrutacja do przedszkola

- podpisany wniosek nale??y dostarczy???? tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 01.03.2021r. (elektronicznie lub osobi??cie do przedszkola), 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy si???? kolejno?????? sk??adania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych b????d???? umieszczone na tablicy

  og??osze?? w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

- od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zg??aszaj???? si???? do dyrektora przedszkola w celu z??o??enia o??wiadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zosta??o zakwalifikowane. Je??eli rodzic nie z??o??y o??wiadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyj????te do przedszkola.

- listy kandydatów przyj????tych i kandydatów nieprzyj????tych  b????d???? umieszczone na tablicy og??osze??                                  w przedszkolu 24.03.2021 r.         

Informacje o przyj????ciu lub nie przyj????ciu dziecka do przedszkola nale??y odebra???? u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 58 13, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolno??ci 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

wniosek o przyj????cie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021 2022

SmileSmileSmileSmileSmileSmileKissKissKissKissKissSmileKissKissKissKissKissLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing


 

 


 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl