Strona główna
Serdecznie witamy! break

Tablica ogłoszeń

 

WITAMY W NASZYM PRZEDSZOLU

wakacje 2021

PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM

Drodzy Rodzice !!! Informujemy, że od 02 do 13 sierpnia 2021 roku organizujemy zajęcia dla dzieci zapisanych na okres wakacji. Pracę organizujemy w Publicznym Przedszkolu nr 1, ul. Grochowskiego 14/obok Biblioteki/Przedszkole  będzie czynne od 6:30 do 16:30.Prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci zgodnie z deklaracjami złożonymi w maju 2021.

Zgodnie z deklaracjami organizujemy 3 oddziały na parterze przedszkola. Prosimy  o przyniesienie wyposażenia dziecka: pościel-dzieci młodsze, kapcie, zmienny strój na ćwiczenia ruchowe. Po wejściu do budynku proszę odnaleźć dane dziecka na liście, przebrać dziecko w szatni i przekazać pociechę nauczycielce.

Czytniki kart przedszkola nr 1 nie zczytują naszych kart. Pobyt dziecka bedzie zaznaczany w dzienniku przez nauczyciela. Kontakt telefoniczny do przedszkola poprzez telefon dyrektora /517842081/ lub nauczycieli- numery telefonów Państwo posiadacie. W przypadku trudności telefon stacjonarny przedszkola nr 1 - 672633358.

PROJEKT WAKACYJNY- AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

Czekamy w p1Smile Pozdrawiam serdecznie. Jolanta Kurowska

Zarządzenie nr 88.2021 Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli w roku 2021

Szanowni  Rodzice !!!

W zwiazku z planowaną dużą inwestycją w budynku naszego przedszkola, polegającej na całkowitej wymianie centralnego ogrzewania i kotłowni nasze przedszkole nie może być otwarte w okresie wakacji. Gościnnie nasi pracownicy skorzystają z budynku Publicznego Przedszkola nr 1, ul. grochowskiego 14, i tam zorganizujemy dwutygodniowy dyżur w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia dla naszych dzieci. Przepraszamy za utrudnienia, ale inwestycja jest konieczna do dobrego funkcjonwania przedszkola.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, kierując się aktualnymi wytycznymi MEN i GIS,  informujemy, że jeśli przepisy na  szczeblu   krajowym utrzymają   możliwość   pracy  placówek oświatowych,  w sierpniu 2021 r. dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola według obowiązujących procedur, zasad i zgodnie z reżimem sanitarnym.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych przedszkoli.

Zapisy do przedszkola w na sierpień dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych.

Zapisy na okres sierpień 2021:

1. Zapoznanie się z zasadami organizacji pracy przedszkola.

2. Pobranie oraz przekazanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w okresie sierpień 2021 , w terminie od 11 do 21 maja 2021r. na adres e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl Dopuszcza się inne formy składania Deklaracji - osobiście w placówce poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej.

3.Podanie informacji o  zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny w dniu 26.05.2021r.

Deklaracja o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępna  na stronie internetowej przedszkola, zakładka Informacje dla Rodziców

Deklaracje posłużą do zorganizowania  pracy przedszkola (ilości oddziałów, potrzebnych nauczycieli i pracowników obsługi), ważne jest, żeby były zgodne z autentycznymi Państwa potrzebami. Z poważaniem Jolanta Kurowska

pobierz deklarację:Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie w roku szkolnym 2020/2021 w okresie wakacji  i zasady korzystania z opieki przedszkolnej


...........................................................................................................................................................................................................................

Zapraszamy do udziału w konkursie NIE MARNUJĘ-WYKORZYSTUJĘ organizowanym przez Urząd Miejski w Złotowie

https://zlotow.pl/NIE_MARNUJE_-_WYKORZYSTUJE_.html

https://www.facebook.com/urzad.miejski.zlotow/posts/1129837620817748

https://www.facebook.com/urzad.miejski.zlotow/posts/112716917775125914.04.2021 r. SZANOWNI RODZICE!!!

OD 19 KWIETNIA 2021 ROKU  ZGODNIE Z DECYZJĄ RZĄDU POWRACAMY DO ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W NORMALNYM TRYBIE. DO MIŁEGO ZOBACZENIA W PONIEDZIAŁEK Laughing

Pozdrawiam : Jolanta Kurowska-dyrektor PP2


                                                                        UWAGA RODZICE !!!

09.04.2021r.  Szanowni Państwo, został wydłużony okres  ograniczenia pracy przedszkola do 18.04.2021 roku.  Jolanta Kurowska dyr.PP2


W dniach od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole

 zostanie  zamknięte

W w/w  okresie do przedszkola mogą uczęszczać dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) rodziców dzieci, którzy:

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

  Rodzice dzieci realizujących kształcenie specjalne oraz Rodzice, którzy  pracują w/w zawodach i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie zamiaru przyprowadzania dziecka do dyrektora przedszkola.
 
wniosek o zapewnienie opieki nad dzieckiem

Treść komunikatu może się zmieniać. Proszę śledzić stronę internetową

 

              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 

                                                  UWAGA RODZICE !!!

W dniach od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole

 zostanie  zamknięte

W w/w  okresie do przedszkola mogą uczęszczać dzieci

realizujące kształcenie specjalne, dzieci  personelu medycznego i przedstawicieli służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji  straży miejskiej i straży pożarnej). Rodzice dzieci realizujacych kształcenie specjalne oraz Rodzice, którzy  pracują w/w zawodach i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie zamiaru przyprowadzania dziecka do dyrektora przedszkola wniosek o zapewnienie opieki nad dzieckiem

W okresie od 27 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 roku

zajęcia dla dzieci będą umieszczane w dni robocze od godz. 9:00 na stronie www.przedszkola-zlotow.pl  zakładka E-przedszkole /wybierz nazwę grupy/

Kontakty Rodziców z nauczycielami w godzinach od 8:00 do 12:00

telefoniczne lub na maila grupowego podanego przez nauczycieli

27.03.2021 r. Jolanta Kurowska -dyrektor PP2

..................................................................................................................................................................................................................................

 

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

Drodzy Rodzice!!! w dniach 24.03.2021 do 29.03.2021 r. zostaja zawieszone zajęcia stacjonarne grupy

Słoneczka z powodu stwierdzenia u dziecka Covid-19. 

W okresie zawieszenia zajęć,  zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą strony internetowej www.przedszkola-zlotow.pl zakładka E-przedszkole-Słoneczka 

                                                                       z poważaniem Jola Kurowska dyrektor PP2

......................................................................................................................................................................................................................

Uwaga Rodzice !

Informujemy, że od poniedziałku t.j.15 marca 2021 roku przedszkole jest czynne. Serdecznie zapraszamy

....................................................................................................................

Informacja o zawieszeniu zajęć

Informujemy, że 11 i 12 marca 2021 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne wszystkich grup Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie z powodu stwierdzenia u nauczycielki Covid-19.

W okresie zawieszenia zajęć,  zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą strony internetowej www.przedszkola-zlotow.pl zakładka E-przedszkole.


Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola pod numerem telefonu 672635813 lub 517 842 081

Podajemy dane kontaktowe poradni psychologiczno-pedagogicznej wspomagajacej nasze przedszkole, do której możecie się Państwo zgłosić i zwrócić o pomoc w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie:

 • ul. Szkolna 3
  77 – 400 Złotów
  tel. (067) 263 21 03 lub 500-817-785
  fax. (067) 263 33 60
  strona internetowa: pppp-zlotow.pl
  e-mail: pppzlotow@interia.pl

...........................................................................................................................................................................................................................

Uwaga Rodzice !

pobierz: Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym2021/2022

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że stosowne deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu                                                              na rok szk. 2021/22, należy złożyć do  25 stycznia 2021r.

do godz. 10.00.

Deklaracje można pobierać ze strony internetowej przedszkola, wypełnić elektronicznie, podpisać,zeskanować i przesłać na adres e-mail : p2@przedszkola-zlotow.pl lub przekazać do przedszkola.

 

Jolanta Kurowska

dyrektor przedszkola

..................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice !!! W związku ze stwierdzeniem u nauczycielki grupy Słoneczka dodatniego wyniku SARS-Co V-2, informujemy, że od 17.12.2020 r. do 24.12.2020 roku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne grup. W czasie od 17.12.2020 do 23.12.2020 r. uruchomnione zostaje kształcenie na odległość. Zabawy dla dzieci znajdziecie Państwo w zakladce E-przedszkole, grupa Słoneczka.

Jednocześnie informujemy, że w kwarantannie przebywają dzieci mające kontakt z nauczycielką w okresie od 7.12.2020 r. W związku z powyższym Sanepid określi okres kwarantanny indywidualnie dla każdego dziecka. Członkowie Rodzin nie podlegają kwarantannie.

                         Złotów, dn. 17.12.2020 r.       Jolanta Kurowska - dyr.PP2

Szanowni Rodzice !!!

W związku z koniecznością wykorzystania dnia wolnego /ustawowo/  za 26 grudnia 2020 r. planujemy  w wigilię Bożego Narodzenia -24.12.2020 r. zamknąć przedszkole. Jeśli potrzebujecie Państwo opieki przedszkolnej w tym dniu, proszę o zgłoszenie tego faktu  w terminie do 10 grudnia 2020 r. na  numer telefonu +48517842081  - Jolanta Kurowska - dyrektor PP2

W związku z urlopami pracowników, w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem /t.j. 28-31.12.2020 r. / planujemy zorganizować 3 oddziały przedszkolne / grupa: Krasnale i Biedronki, Słoneczka i Motyle, Pszczółki i Literki/. Proszę o zgłoszenie Państwa decyzji w sprawie uczęszczania w tym czasie dziecka do przedszkola, do Pań -ustnie lub za pomocą smsa do 15 grudnia 2020 r. Decyzja będzie podjęta po  zebraniu zgłoszeń od Państwa. Z poważaniem Jolanta Kurowska -dyrektor przedszkola.

..............................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice!!!

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią oraz po konsultacji z Senepidem, nie odbędzie się  planowany na 07.12.2020 r. kieramasz świateczny połączony z zapaleniem lampek na choince przed budynkiem przedszkola.

W ramach pracy przedszkola 04 grudnia 2020r./piątek/ będą zorganizowane mikołajki zorganizowane w grupach przedszkolnych. Zgodnie z coroczną tradycją prosimy zaopatrzyć dzieci w czapki mikołajkowe. W tym dniu będą również wręczone dzieciom zakupione przez Państwa paczki.

26.11.2020 r. Jolanta Kurowska

 

....................................................................................................................................

UWAGA, PODAJEMY NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Prosimy dokonać wpłaty na Radę Rodziców /50 +30 zł/składka roczna

Nr konta 26 8941 0006 0027 7877 2000 0010

                                                             Prezydium Rady

Uwaga !!!Konto wpłat za przedszkole znajduje się w zakładce - Opłaty

....................................................................................................................................

 

 

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl