Strona główna
Serdecznie witamy! break

Dokumenty

 DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA:

Dokumenty funkcjonujące w przedszkolu publicznym należy podzielić na kilka kluczowych kategorii, w szczególności:

1) organizacji i funkcjonowania przedszkola (m.in. statut przedszkola, arkusz organizacji pracy przedszkola, regulamin rady pedagogicznej, regulamin rady rodziców, ramowy rozkład dnia, instrukcja kancelaryjna),

2) nadzoru pedagogicznego (m.in. plan nadzoru pedagogicznego, wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli),

3) przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej (m.in. programy wychowania przedszkolnego, dzienniki zajęć),

4) spraw kadrowych (m.in. akta osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, regulaminy: pracy, wynagradzania pracowników niepedagogicznych, ZFŚS),

5)  bezpieczeństwa i opieki (m.in. regulamin bhp).

 

 INFORMUJEMY  , ŻE  OBOWIĄZUJĄ  W PRZEDSZKOLU:

- WYTYCZNE  GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Status prawny

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZŁOTOWIE działa na podstawie :

1. Uchwały nr XLII/237/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 września 2010 r.

2. Aktu  Założycielskigo  Publicznego Przedszkola z dnia 1 stycznia 2011 roku.

3. Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie- załącznik do Uchwały nr XLII/237/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2010r. (zmieniony- obecnie obowiązujący z 14.09.2020 r.)

Statut Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie  przyjęty uchwałą nr 5/2020/2021 z dnia 14.09.2020r.)

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA  (kliknij)


 I. USTAWY:

II. ROZPORZĄDZENIA:men

III. STATUT:

IV. REGULAMINY:

plac zabaw

 V. PROCEDURY:    ZARZĄDZENIA 2021

    ZARZĄDZENIA 2020

    

      VIII. DECYZJE

     
  •  Decyzje Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1   

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W ZŁOTOWIE

 


AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAWODU NAUCZYCIELA


         KWALIFIKACJE

       WDN - SZKOLENIE NAUCZYCIELI


      DOKUMENTACJA 

      WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLA

       KSZTAŁCENIE SPECJALNE


          EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

         DORADZTWO ZAWODOWE

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl