Strona główna
Serdecznie witamy! break

Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. 67 263 2705
e-mail: p4@przedszkola-zlotow.plProjekt edukacyjny - CZYTA MAMA, CZYTA TATA, CZYTAM JA


 

 

PLIK DOSTĘPNY W WERSJI WORD

 

PROJEKT EDUKACYJNY

 

CZYTA MAMA, CZYTA TATA, CZYTAM  JA

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 4 w ZŁOTOWIE

 

Projekt opracowały:

mgr Małgorzata Logaciuk

mgr Anna Schauer

 

 

 

WSTĘP

"Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą,

jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka,

oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie,

jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji…"

Jim Trelease

 

            Wychowanie czytelnika, wyrobienie aktyw­nej postawy czytelniczej - to proces długotrwały a codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania przyszłego czytelnika.

Stały kontakt z książką  ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka, pozwala mu rozwijać wyobraźnię, wzbogacać zasób słownictwa i sferę przeżyć emocjonalnych. Książka jest źródłem  informacji, rozrywki i zabawy oraz  nośnikiem ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Kluczowym zaś narzędziem poznawczym                       i warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Książka pozwala myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swoje uczucia i opinie. Budzenie więc zainteresowania książką, już od najmłodszych lat, ma niewątpliwie wielkie znaczenie                             i pozytywnie wpływa na harmonijny rozwój dziecka.

Rozwój kultury czytelniczej dziecka w dużej mierze determinuje dom rodzinny, obecność czytających domowników, książek, prasy, w ogólnym tego słowa znaczeniu. Świadome wychowanie czytelnicze dziecka polega na wprowadzaniu go w świat literatury poprzez śpiewanie kołysanek i piosenek, recytowanie wierszyków, opowiadanie bajek, wspólne uczęszczanie do bibliotek bądź księgarni, rozmowy z dziećmi na temat przeczytanych książek.

Rodzice akceptujący ciągłe siedzenie dziecka przed telewizorem powinni wiedzieć, że telewizja jest wrogiem komunikacji w rodzinie. Dzieci przestają przejawiać chęć porozumiewania się, przyzwyczajają się do tego, że można być biernym, że nie trzeba odpowiadać, a jeśli się chce, to można nawet i nie słuchać, kiedy ktoś do nas mówi.

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU:

Projekt został napisany zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Treści zawarte w projekcie są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci                 5 – 6 letnich. Projekt realizowany będzie w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Głównym celem projektu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci przedszkolnych i rodziców. Zakłada współpracę wychowawców, dzieci i rodziców                            w realizacji różnorodnych działań: spontanicznych zabawach z tekstem, codziennym kontakcie z kulturą żywego słowa i poznawaniem utworów literatury dziecięcej.

 

 

CELE OGÓLNE:

  1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i rodziców.
  2. Wzbogacanie słownictwa i rozwijanie kompetencji językowych dzieci.
  3. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez zgodne funkcjonowanie                     w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

- wprowadzanie dzieci w świat literatury i budzenie zainteresowania książką;

- zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek;

- kształtowanie nawyku dbania o książki;

- zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom;

- budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem;

- ukazanie dzieciom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych;

- rozwijanie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem;

- wzbogacanie słownictwa i rozwijanie kompetencji językowych;

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności;

- rozwijanie koncentracji uwagi i myślenia przyczynowo – skutkowego;

- stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania  ( dzieci starsze );

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

- eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci;

- uczenie dyplomatycznych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów;

- integrowanie grupy poprzez wspólną pracę i zabawę.

 

FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

 

- zorganizowanie kącika bibliotecznego dostępnego dla wszystkich dzieci i rodziców                             z oddziałów przedszkolnych , propagowanie idei bookcrossingu;

- głośne czytanie: słuchanie baśni, bajek, opowiadań i wierszy czytanych przez nauczycielki, rodziców, dziadków i zaproszonych gości;

- praca z książką  jako źródłem literatury, informacji i wiedzy o świecie;

- relaks z książką: słuchanie bajek, opowiadań i słuchowisk  w trakcie odpoczynku po obiedzie;

- przygotowanie do nauki czytania: poznawanie przygód Tosi w Królestwie literek na podstawie „ Bajek o literkach” Joanny Białobrzeskiej;

- poznawanie  przedstawicieli polskich twórców literatury dla dzieci i ich utworów;

- zajęcia biblioteczne;

- gazetki tematyczne;

- prezentowanie poznanych utworów literatury dziecięcej z wykorzystaniem małych form scenicznych;

- wykorzystanie poznanych tekstów literackich w konkursach recytatorskich, plastycznych, imprezach okolicznościowych i uroczystościach przedszkolnych;

- stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów;

- tworzenie prezentacji dokumentującej realizację projektu;

- zapoznanie rodziców  ze „ Złotą  listą” książek polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” do czytania dzieciom;

- włączanie rodziców do udziału w życiu placówki i wspieraniu realizacji projektu.

 

FORMY PRACY Z DZIEĆMI:

- grupowa, zespołowa, indywidualna.

 

METODY PRACY Z DZIEĆMI:

- metody czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku;

- metody oglądowe: pokaz i obserwacja, udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, utwory literackie;

- metody słowne: rozmowy, opowiadania, objaśnienia i instrukcje, sposoby  społecznego porozumiewania się, metoda żywego słowa;

- metody aktywizujące: burza mózgów, zabawy, drama.

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- literatura dziecięca ( bajki, opowiadania, wiersze ); różnego rodzaju książki ( encyklopedie, słowniki itp. ); czasopisma dla dzieci; prezentacje multimedialne; płyty CD z nagraniami bajek terapeutycznych, muzyki relaksacyjnej i utworów czytanych przez znanych lektorów, pacynki, stroje do zabaw inscenizowanych, ilustracje, reprodukcje, historyjki obrazkowe, instrumenty perkusyjne, materiały plastyczne, magnetofon.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: rok szkolny 2019/2020

UWAGA: Zakłada się możliwość wprowadzania korekt w projekcie.

REALIZACJA ZADAŃ NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

 

Wrzesień – PRZEDSZKOLAKI LUBIĄ KSIĄŻKI

1. Akcja informacyjna dla rodziców – zapoznanie z projektem „ Czyta mama, czyta tata, czytam ja”, zachęcanie do współpracy z przedszkolem.

2. Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im.Cypriana Norwida  w Złotowie.

3. Zbieranie książek w celu zorganizowania kącika bibliotecznego dostępnego dla wszystkich dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych pod hasłem: PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ.

4. Wizyta w Bibliotece – poznanie pracy bibliotekarza, kształtowanie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

5. Zaproszenie rodziców do udziału w akcji czytania dzieciom  na terenie placówki – 1 raz

w tygodniu.

6. Zaproszenie rodziców i dzieci do Miejskiej Biblioteki Publicznej na : KINO FAMILIJNE 

i NOC BIBLIOTEK  - 5.10.2019

 

Październik – STOI NA STACJI LOKOMOTYWA

1. Uroczyste otwarcie kącika bibliotecznego z udziałem zaproszonych gości.

2. Wprowadzenie regulaminu i ustalenie zasad korzystania z Kącika bibliotecznego.

3. Zapoznanie z postaciami  J. Tuwima i J. Brzechwy oraz wybranymi utworami literackimi.

4. Poznawanie przygód Tosi w Królestwie literek.

5. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja w zeszycie.

6. Udział rodziców w akcji czytania dzieciom – głośne czytanie1 raz w tygodniu.

 

Listopad -  BAJECZKI Z MISIOWEJ PÓŁECZKI

1. Zorganizowanie wystawy, której bohaterami są misie.

2. Słuchanie bajek, opowiadań i wierszy o misiach czytanych przez rodziców i zaproszonych gości – głośne czytanie 1tydzień.

3. Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców„ Mój przyjaciel MIŚ”.

4. Zajęcia biblioteczne.

5. Obchody Dnia Pluszowego Misia.

6. Poznawanie przygód Tosi w Królestwie Literek.

7. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja w zeszycie.

 

Grudzień IDĄ ŚWIĘTA

1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Polsce i w krajach Unii Europejskiej na postawie literatury – wskazywanie na mapie Europy państw, z których pochodzą.

2. Redagowanie i wysłanie listu do św. Mikołaja.

3. Recytowanie wierszy, śpiewanie kolęd i pastorałek.

4. Poznawanie  przygód Tosi w Królestwie Literek.

5. Udział rodziców w akcji czytania dzieciom – głośne czytanie 1 raz w tygodniu.

6. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja w zeszycie.

 

Styczeń – CO BABCIA I DZIADEK CZYTALI KIEDY BYLI MALI

1. Prezentowanie swoich ulubionych bajek z dzieciństwa przez babcie i dziadków – głośne czytanie 1 tydzień.

2. Zapoznanie z postacią Doroty Gellner i jej utworami.

3.Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka.

4. Poznawanie przygód Tosi w Królestwie Literek.

5. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja w zeszycie.

 

Luty – BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

1. Poznawanie popularnych bajek i baśni znanych autorów – ukazywanie  społecznie akceptowanych zachowań, przyswajanie zasad i norm moralnych, doskonalenie języka, bogacenie wewnętrznych przeżyć dzieci.

2. Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć i emocji  na temat poznanych utworów.

3. Zabawy kreatywne - tworzenie własnych bajek i opowiadań.

4. Poznawanie przygód Tosi w Królestwie Literek.

5. Udział rodziców w akcji czytania dzieciom – głośne czytanie 1 raz w tygodniu.

6. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja w zeszycie

 

Marzec – POZNAJEMY KRASNALA HAŁABAŁĘ I WRÓBELKA  ELEMELKA

1. Zapoznanie ze znanymi autorkami utworów dla dzieci  L. Krzemieniecką i H. Łochocką – ukazywanie roli przyjaźni i współdziałania, kształtowanie postaw prospołecznych.

2. Dostarczanie dzieciom  informacji o zjawiskach i świecie przyrody.

3. Poznawanie przygód Tosi w Królestwie Literek.

4. Udział rodziców w akcji czytania dzieciom – głośne czytanie 1 raz w tygodniu.

5. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja.

 

Kwiecień – JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

1. Prezentacja multimedialna dla dzieci  - poznawanie zawodów ludzi związanych

 z powstawaniem książki.

2. Zajęcia biblioteczne w szkolnej bibliotece.

3. Udział dzieci w konkursie recytatorskim TUWIMKI.

4. Poznawanie  przygód Tosi w Królestwie Literek.

5. Udział rodziców w akcji czytania dzieciom – głośne czytanie 1 raz w tygodniu.

6. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja w zeszycie.

 

Maj – ŚLADAMI POLSKICH LEGEND

1. Słuchanie bajek i opowiadań czytanych w ogródku przedszkolnym ( parku)  przez rodziców i zaproszonych gości – 1 tydzień.

2. Poznawanie polskich legend i baśni przybliżających polską kulturę i historię – zaznaczanie na mapie Polski miast związanych z legendami.

3. Poznawanie przygód Tosi w Królestwie Literek.

4. Zaproszenie nauczycielki i dzieci klasy I do czytania dzieciom z przedszkola.

5. Wypożyczanie książek chętnym dzieciom i rodzicom – dokumentacja w zeszycie.

 

Czerwiec – MANIFEST KRÓLA MACIUSIA

1. Obchody Dnia Dziecka w przedszkolu.

2. Zapoznanie z postacią Janusza Korczaka, czytanie fragmentów utworu Król Maciuś Pierwszy.

3. Wykonanie gazetki o Januszu Korczaku – zapoznanie z wybranymi prawami dziecka.

4. Udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

5. Quiz wiedzy o bajkach i  książkach dla dzieci 5-6 letnich , wręczenie dyplomów i książek dla każdej z grup za udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

SPODZIEWANE EFEKTY – przewidywane osiągnięcia:

 

- wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;

- wzmocnienie więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem;

- rozwój zainteresowań czytelniczych poprzez samodzielny kontakt dziecka z książką;

- rozwój słownictwa i kompetencji językowych dzieci;

- postrzeganie książki jako źródła informacji, przeżyć i rozrywki;

- umiejętność współpracy w grupie, wzajemną pomoc w sytuacjach trudnych;

 

 

EWALUACJA PROJEKTU

 

W celu podsumowania projektu zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o książce, ankieta wśród rodziców i analiza dokumentów.

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl