Strona główna
Serdecznie witamy! break

I.  Akty prawne

1. ustawa Karta Nauczyciela 

2. Prawo oświatowe

3. Ustawa o systemie oświaty


II. Dokumenty przedszkola

1. Koncepcja pracy przedszkola 2020-24

 2. Plan nadzoru pedagogicznego

3. Roczny plan pracy przedszkola

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

09.07.2021

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

III. REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

 1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 2. REGULAMIN PRACY
 3. REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 4. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
 5. REGULAMIN RADY RODZICÓW
 6. REGULAMIN DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 7. REGULAMIN POMOCY ZDROWOTNEJ
 8. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK
 9. REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 10. REGULAMIN WYNAGRADZANIA
 11. REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCEJ DOKUMENTACJI
 12. REGULAMIN FUNDUSZU SOCJALNEGO
 13. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 14. POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA PREZENTACJA
 15. REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

 

IV.PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU:

 1. PROCEDURA ZWALCZANIA WSZAWICY
 2. PROCEDURA -DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W PRZEDSZKOLU
 3. PROCEDURA DOSTOSOWANIA MEBLI PRZEDSZKOLNYCH DO WYSOKOŚCI DZIECI
 4. PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 5.  PROCEDURA "NIEBIESKA KARTA"
 6. PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ
 7. PROCEDURA PODEJRZENIA ZATRUCIA
 8. PROCEDURA  POSTEPOWANIA-OBJAWY CHOROBY
 9. PROCEDURA PROWADZENIA DIAGNOZY DZIECKA
 10. PROCEDURA  PUBLIKOWANIA INFORMACJI W INTERNECIE
 11. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
 12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z DZIECKIEM SPRAWIAJACYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
 13. PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI
 14. PROCEDURA EWALUACJI
 15. PROCEDURA UŻYTKOWANIA I ZABEZPIECZANIA SPRZĘTU, MEBLI
 16. PROCEDURA PRZY WYPADKU
 17. PROCEDURA –PLAC ZABAW
 18. PROCEDURA DOPUSZCZENIA  DO REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 19. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI DOKUMENTACJI

                Dokumenty do pobrania:

 

V. PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ROKU SZK. 2021/22

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 2017(proszę kliknąć)

2. Program  uzupełniający" Kocham przedszkole" WSiP

3. Program nauki jezyka angielskiego w przedszkolu.

4. Program nauki religii w przedszkolu.

5.Projekt ekologiczny"Ekologiczny kącik sensoryczny" 

6.Program edukacyjny ,,Mamo,Tato-co Wy na to''

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.


Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
Zatwierdzono do pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej na rok szk. 2021/22

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705