Strona główna
Serdecznie witamy! break

Tablica ogłoszeń

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INFORMACJA DORTYCZĄCA DYŻURU PRZEDSZKOLI W OKRESIE WAKACJI 2019 (PROSZĘ KLIKNĄĆ)

Rekrutacja do przedszkola na rok szk. 2019/20

Uprzejmie informujemy, że od 04.02.2019 roku rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli. Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać w wybranym  przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl 

(wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  oraz informację dla rodziców dotyczącą rekrutacji dzieci do przedszkoli  proszę  szukać  w  zakładce „dokumenty” w wybranym  przedszkolu)  i złożyć do 01.03.2019 roku.

Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru.          Listy  kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 15.03.2019 r. W tym dniu prosimy  o podpisanie przez rodziców oświadczenia woli zapisu dziecka  do danego przedszkola.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli zostaną ogłoszone 25.03.2019r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie harmonogramu rekrutacji (proszę kliknąć)

UWAGA!

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola składają deklaracje  w swoich grupach do 31.01.2019r.

Wnioski  dla nowych dzieci będą dostępne na stronie internetowej przedszkola lub u dyrekcji przedszkola  od 31.01.2019r.

 Przyjmowanie wniosków od 4 lutego u dyrekcji przedszkola.

 

                                                                                  Zapraszamy

                           

 

SZANOWNI RODZICE

 Informujemy, że zgodnie ze zmianami zawartymi w  ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (art. 52 ust. 15. Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z zm.) opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu po wejściu nowej ustawy są  świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podpisywania umów z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

Natomiast wysokość opłaty za żywienie ustala dyrektor przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym.

Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie         i na wskazany rachunek bankowy za:

1/ korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennie czasu pobytu dziecka 1,00 zł za każdą godzinę korzystania przez dziecko, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat;

2/ wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowywania posiłków.

Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin,  w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.

UWAGA! Każde nieuiszczenie należnej opłaty w terminie, skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia należnych opłat na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji co wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek.

W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz regulowanie ewentualnych zaległości.

Proszę o potwierdzenie zapoznania się z powyższą informacją podpisem na liście w grupie dziecka.


z poważaniem Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola

 

 

 

 

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka:

 

Szanowni Państwo,

w lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego" (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region).

Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu.

W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów.
Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre
praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje


 


List Minister Edukacji do Rodziców:

                                                 Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                   

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek. 

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych. 

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością. 

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych. 

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.
 

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

 Z wyrazami szacunku

 

 

Anna Zalewska                                       Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                        Główny Inspektor SanitarnyINFORMACJA O UBEZPIECZENIU DZIECKA

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl