Strona główna
Serdecznie witamy! break

Aktualności

 

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia 2021

Rozporządzenie MEN z 8.04.2021r.

 

UWAGA RODZICE !!!

W dniach od 29 marca  przedszkole

 zostanie  zamknięte

Rodzice, którzy  pracują w zawodach wymienionych w rozporządzenniu MEN z 26 marca 2021r. i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie do dyrektora przedszkola zamiaru przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz złożenie stosownego wniosku. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI. - do pobrania

Rozporządzenie dotyczy: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) rodziców dzieci, którzy:

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Wypełniony wniosek  proszę  przesłać na adres : p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

Jednocześnie informujemy, że  zgłoszone dzieci będą w grupie łączonej w głównym budynku przedszkola. Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym będą miały zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu.

Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci głównym wejściem do przedszkola. Dzieci powinny zabrać z sobą kapcie, ubranie na zmianę w woreczku oraz karty pracy.


Dzieci, które nie będą mogły skorzystać z opieki przedszkola, przechodzą na nauczanie zdalne                                                                   ( strona internetowa www.przedszkola-zlotow.pl/p4 

 w zakładce:  oddziały przedszkolne- wybór grupy).               

 Zajęcia z edukacji przedszkolnej, j.angielskiego i religii będą dostępne na stronie internetowej  codziennie od godz.6.30.

Kontakt z nauczycielką od godz 8.00 do 12.00 ( adres e-mail w zakładce: KONTAKT).


Treść komunikatu może ulec zmianie. Prosimy śledzić stronę internetową.


Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola

 

 

WNIOSEK  O ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

( proszę wypełnić wniosek i przesłać na adres : p4@przedszkola-zlotow.pl)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - proszę kliknąć

Zarządzenie dyrektora przedszkolaproszę kliknąć

 

__________________________________________________________________

 Uwaga! Zgodnie z wytycznym epidemicznymi dla przedszkoli:

"Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu".

 

W ostatnim czasie zaczynają nasilać się zachorowania dzieci 

PRZYPOMINAMY:

 Objawy koronawirusa u dzieci i dorosłych mogą przypominać zwykłe przeziębienie czy grypę.

Apelujemy więc jeszcze raz aby: 

 

· dzieci chore pozostawiać w domu, 

· nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych (katar to także choroba), 

· pamiętać o innych dzieciach a także pracownikach przedszkola i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie, 

· mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych. 

 

Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma obowiązek poinformować     o tym rodzica a rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola. 

                                                    życzymy wszystkim dzieciom oraz rodzicom dużo zdrowia 

Jowita Bednarska

 dyrektor przedszkola

 


 

W A K A C J E    2 0 2 1


Informacje nt. organizacji pracy przedszkoli w okresie wakacji znajdą Państwo  w zakładce

RODZICE -> WAKACJE 2021 (proszę kliknąć)

 


___________________________________

 


https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi

 

 

___________________________________

 

 

 

___________________________________


Informacja ze strony internetowej P.Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie:
                       

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 222 500 115 

Chcesz uzyskać odpowiedzi online?

Pytania i odpowiedzi oraz Chat 24/7 dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i- odpowiedzi  

I.                 Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.               Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu ich otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. 

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie nie wydaje zaświadczeń o odbyciu kwarantanny. 

_______________________________________________________________________

SmileSmile

Szanowni Rodzice,

w związku z organizacją roku szkolnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego   prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń:

1. Zapoznanie się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu w okresie pandemii

  Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

  Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami.

   Procedura organizowania bezpiecznego pobytu dziecka 3-4l. w przedszkolu .

  Procedura organizowania bezpiecznego pobytu dziecka 5-6 l. w przedszkolu .

2. Zapoznanie z organizacją przyprowadzania dzieci do/z przedszkola

- Wejście do przedszkola z zachowaniem odległości, jeden rodzic przyprowadza jedno dziecko :

dla dzieci 3-4 l. – główne wejście do przedszkola

5 latki - wejście boczne z przedszkolnego placu zabaw  od ul. Krzywoustego-  z boiska szkolnego  lub  od ul. Szkolnej- ścieżką między  placem zabaw  a boiskiem szkolnym

6 latki –wejście główne do  oddziałów w SP3

Uwaga Rodzice ! Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas przyprowadzania i odbierania dzieci do /z przedszkola i usprawnić organizację prosimy o nie wchodzenie do przedszkola. Prosimy pożegnać się z dzieckiem i zostawić pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela. Z

  Uwaga,rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzający  rodzeństwo do różnych oddziałów stoją czywiścieie w kolejce do  jednego wejścia.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na  przyprowadzenie  i odebranie dziecka.


Serdecznie prosimy wszystkich Rodziców o zrozumienie i zastosowanie się do wytycznych i procedur.

Prosimy o przygotowanie dzieci do nowych warunków, które będą obowiązywały  w przedszkolu.


Zarządzenia dyrektora 2020 COVID

(proszę kliknąć)


z poważaniem

 Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola


SmileSmileSmile

               

 

Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 , 77-400 Złotów

tel. 67 263 2705
e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

http://p4bip.przedszkola-zlotow.pl


 

 

 

grupa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Krasnoludki                                    p.Daniela Manikowska

 

6.30-16.30 

6.30-16.30 

6.30-15.30 

6.30-15.30 

6.30-16.30 

Misie                                           p.Aleksandra Matylis- Skrentna

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-16.00 

7.00-15.30 

Zające                                             p.Katarzyna Kowalik

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

Skrzaty (ubiegłoroczne Pszczółki)p.Aleksandra Murawska

 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

Pszczółki                                          p.Dagmara Szefler

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-16.00 

7.00-16.30 

7.00-15.30 

Motyle                                                    p.Łucja Kamińska

7.00-16.30 

7.00-16.30 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

Sówki                                                 p.Joanna Rusak

6.30-16.00 

6.30-15.30 

6.30-16.00 

6.30-15.30 

6.30-15.30 

Jeżyki 

p.Anna Schauer

  

7.00-16.30 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.30 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705