Strona główna
Serdecznie witamy! break

Konkursy

 

                                                                                   

 

            REGULAMIN  X  KONKURSU PIOSENKI  WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEJ              pt. „RozŚpiewany przedszkolak”.

  Konkurs odbędzie się w 07.05.2019r. tj. we wtorek  o godzinie 10.00 w sali  oddziału V „MOTYLE”.

*Konkurs Piosenki Przedszkolnej jest formą zamkniętą skierowaną do dzieci w wieku 4-6.

*Naszym założeniem jest upowszechnianie piosenki dziecięcej, pozwalającej odkryć w dziecku jego naturalną muzykalność, rytm, radość śpiewania. Takiej piosenki, która niesie ze sobą treści znane przyjazne dla dziecka.

1. Organizator -Publiczne Przedszkole Nr 3 /Dyrektor, Rada Rodziców, Rada pedagogiczna/. 

2. Cele organizacyjne :

* Konkurs pozwoli nam na  wyłonienie   reprezentantów naszego przedszkola do XXIV Powiatowego

Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Etap Powiatowy- Złotów 2019r.

* prezentacja piosenek przedszkolnych, dziecięcych,

* przegląd różnych form śpiewu indywidualnego,

* możliwość publicznej prezentacji uzdolnionych muzycznie dzieci.

3. Zadania organizatora: do zadań X KPP należy:

* powołanie jury,

* zakup upominków i przygotowanie dyplomów,

* oprawa artystyczna imprezy.

4. Uczestnicy:

* w Konkursie udział biorą dzieci w wieku przedszkolnym 4-6-latki -po 2 /dzieci 4-letnie

  i 5-6-letnie /reprezentantów grupy/,

* każdy uczestnik prezentuje jeden utwór, który wykonuje indywidualnie,

* dobór repertuaru oraz akompaniament

  przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia w przedszkolu,

* Przedszkole  zgłasza do XXIV Powiatowego Festiwalu Piosenki  Przedszkolaków.

   Etap  Powiatowy- Złotów 2019r.2-3 dzieci – ZWYCIĘŻCÓW reprezentujących nasze przedszkole.

* Organizator dopuszcza możliwość użycia podkładu muzycznego (tylko linia melodyczna) na płycie CD .

* Organizator zapewnia nagłośnienie oraz mikrofon dla występujących dzieci.

5. Kryteria oceny jury:

* Jury ocenia:

* dobór repertuaru /właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne,

* trafność doboru piosenki do wieku dziecka: odpowiadającej warunkom głosowym

  i  możliwościom wykonawczym/,

* interpretację utworu,

* ogólne wrażenie artystyczne.

6. Nagrody:

* każdy uczestnik konkursu otrzymuje upominek i dyplom,

* podczas imprezy zostanie wyłonionych 2-3 równorzędnych laureatów Konkursu.

7. Terminarz:

ZGŁOSZENIA – wg załączonej Karty zgłoszenia – przyjmowane będą w Publicznym Przedszkolu Nr 3

–u pań nauczycielek w grupach  do dnia 12.04.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkie grupy przedszkolne 

do udziału w konkursie plastycznym

pod hasłem: "Złotów-Moja mała Ojczyzna"

Regulamin Konkursu

Cele Konkursu:

1.Propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej, znajomości małej Ojczyzny-miejsca zamieszkania dzieci.

2.Uaktywnienie i promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie:

a)rozwijanie wyobraźni twórczej i zmysłu obserwacj,

b)przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wyobraźni,

c)rozwijanie sprawności manualnej.

Adresaci Konkursu:

Przedszkolaki (3-4-5-6 lat)

Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonania pracy plastycznej

pod hasłem: "Złotów-Maja mała Ojczyzna".

2.Dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne -maksymalnie 5 prac z każdej grupy

przedszkolnej.

3.Technika pracy:dowolna-płaska, format A3, A4.

4.Prace tylko indywidualne.

5.Każda praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące inforamcje:

-imię, nazwisko i wiek autora,

-nazwa grupy przedszkolnej,

-imię i nazwisko nauczyciela, rodzica.

 

Prace plastyczne prosimy dostarczyć do pań koordynatorek:Ewy Fedtke, Anny Stenka.

Konkurs oceni powołana przez Organizatora Komisja, która wyłoni zwycięzców.

Autorzy wyróżnionych prac, ich opiekunowie zostana powiadomieni bezpośrednio

przez organizatora o wynikach konkursu.

W konkursie przewidziane są wyróznienie za trzy pierwsze miejsca w każdej

kategorii oraz w formie Dyplomu za udział w konkursie.

Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i po konkursie będą

wykorzystane do celów wystawowych w przedszkolu i poza nim.

Termin składania prac: -do 25.04.2019r.

Ogłoszenie wyników:-30.04.2019r.,  06-07.05.2019r.

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl