Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

 

 

 

 

   

 

 

                               

                               MINIGOLF REGULAMIN I ZASADY GRY

PLAC MINIGOLFA MA SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH.

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1)  Na plac minigolfa nie wolno wprowadzać zwierząt;

2)  Na placu minigolfa nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;

3)  W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

 • Ø Palenie ogniska oraz używanie otwartego ognia;
 • Ø Wjeżdżanie na plac minigolfa rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;
 • Ø Wchodzenie na  eksponaty zwierząt;

4)  Na plac minigolfa zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

5)  Na placu minigolfa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;

6)  Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

7)  W przypadku zauważenia usterek, uszkodzeń na torze należy natychmiast fakt ten zgłosić do Administratora obiektu;

8)  Na torach mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w grze, a także ich dorośli opiekunowie;

9)  Zabronione jest na torach:

 • Ø Wymachiwanie kijem golfowym , rzucanie nim lub rzucanie piłką;
 • Ø Spożywanie posiłków i picie napojów;
 • Ø Bieganie, hałaśliwe bądź wulgarne zachowanie;
 • Ø Ze względów bezpieczeństwa, kij winien być trzymany zawsze główką do dołu;
 • Ø Niszczenie sprzętu, wchodzenie na konstrukcję toru.

  

ZASADY GRY

1) Celem gry jest ulokowanie piłeczki w dołku za pomocą najmniejszej liczby uderzeń kijem, na każdym z 8 torów. Po zakończeniu gry podlicza się punkty z każdego toru. Zwycięża gracz, który zgromadził ich najmniej;

2) Tory pokonywane są w kolejności;

3) Przy torze może przebywać tylko jeden gracz, który rozpoczyna grę uderzeniem z początku toru. Każde uderzenie liczy się jak punkt. Jeżeli po 6 uderzeniach nie trafimy do dołka, kończymy grę na tym torze i zapisujemy 7 punktów.

4) Piłkę można zagrywać jedynie z pozycji nieruchomej. Dotknięcie jej w ruchu traktowane jest jako dodatkowe uderzenie. Zabronione jest popychanie lub toczenie piłki kijem;

5)Każde następne uderzenie gracz wykonuje w miejscu zatrzymania się piłki;

6)Jeżeli piłeczka dotyka do boku toru lub przeszkody, gracz powinien ją odsunąć na odległość długości główki kija;

7) Jeżeli piłeczka wypadnie z toru lub znajdzie się pod przeszkodą, co uniemożliwia graczowi uderzenie kijem, kolejne uderzenie wykonuje się ze startu zaliczając dotychczasową liczbę uderzeń;

8) Zanim wykonasz uderzenie upewnij się, że nikt nie stoi blisko Ciebie. Obowiązuje bezwzględna kultura w stosunku do innych graczy i żelazna zasada nieprzeszkadzania innym podczas gry.

                                                                  Życzymy udanej zabawy !    

                                 Administrator obiektu: Publiczne Przedszkole Nr 3, Pl. Wolności 12,  

                                                               77-400   Złotów ,  nr telefonu +48 67 263 32 66

 

 

                                    

 

         

           REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU DO MINIGOLFA                      

1. POLE DO  MINIGOLFA CZYNNE W GODZINACH OD 8.00 DO ZMIERZCHU.

2. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO MINIGOLFA JEST NIEODPŁATNE I PODLEGA REJESTRACJI NA PODSTAWIE DOWODU TOŻSAMOŚCI.

3. NA POLU MINIGOLFA MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY, KTÓRE WYPOŻYCZYŁY SPRZĘT I WYPEŁNIŁY OŚWIADCZENIE LUB POSIADAJĄ SPRZĘT WŁASNY.

4. NIE WYPOŻYCZA SIĘ SPRZĘTU OSOBOM BĘDĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

5. ZWROT SPRZĘTU DO MINIGOLFA NASTĘPUJE TEGO SAMEGO DNIA LUB NASTĘPNEGO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU W MIEJSCU WYPOŻYCZENIA.

6. SPRZĘT WYPOŻYCZA SIĘ NA OKRES MAKSYMALNIE 2 GODZINY I NIE PÓŹNIEJ NIŻ GODZINA PRZED ZMROKIEM.

7. GRACZ NIE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ KOMPLETU DO GRY OSOBOM TRZECIM.

8. POLE DO MINIGOLFA PRZEZNACZONE JEST DLA DZIECI OD LAT 3 I DOROSŁYCH. 

9. ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE, DZIECI DO LAT 12 KORZYSTAJACE Z MINI GOLFA POZOSTAJA POD OPIEKĄ RODZICÓW.

10. ZA STRATY I USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE.

11. ZA ŚMIECENIE NA TORY MINIGOLFA ORAZ RZUCANIE KAMYKAMI NA TORY   PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE.

12. GRACZE PRZEBYWAJĄCY NA POLU SĄ ZOBOWIĄZANI DO KULTURALNEGO ZACHOWANIA, SZANOWANIA INNYCH GRACZY, PRZESTRZEGANIA ZASAD GRY, ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMINU WYPOŻYCZANIA, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA TABLICY INFORMACYJNEJ NA TERENIE MINIGOLFA.

13. ZA STRATY I MECHANICZNE USZKODZENIA ODPOWIADA FINANSOWO GRACZ, KTÓRY DOKONAŁ SZKÓD. WYPOŻYCZAJĄCY POKRYWA RÓWNOWARTOŚĆ W WYSOKOŚCI 60 ZŁOTYCH ZA KIJ- PUTTER I 5 ZŁOTYCH ZA PIŁECZKI DO MINIGOLFA.

14. SPRZĘT NALEŻY ODDAĆ W NIENARUSZONYM STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM PONOWNE WYPOŻYCZENIE.

15. OD GODZINY 8.00 DO GODZINY 12.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PIERWSZEŃSTWO W DOSTĘPIE DO OBIEKTU MAJĄ DZIECI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

16. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO MINIGOLFA ODBYWA SIĘ NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZŁOTOWIE W GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA OD GODZINY 8.00 DO 16.30, ORAZ NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY AL. MICKIEWICZA 18 ZŁOTÓW, PO GODZINIE 16.30 ORAZ W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ. ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z WŁASNEGO SPRZĘTU  DO MINIGOLFA , MOŻLIWE JEST ZAKUPIENIE W SKLEPIE SPORTOWYM NA TERENIE MIASTA ZŁOTOWA.      

17. OBIEKT JEST MONITOROWANY. WEJŚCIE NA TEREN POLA DO MINIGOLFA JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU. ADMINISTRATOREM PLACU ZABAW ,,ZWIERZĘTA ŚWIATA” MINIGOLF ZE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ JEST PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE. 

                                      

                                                   

 

 

 

 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

Szanowni Rodzice,  

Informujemy, że ubezpieczenie Państwa dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolny i nie podlega systemowi ubezpieczeń obowiązkowych opisanych ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 Umowę ubezpieczenia można zawrzeć indywidualnie z wybranym przez Państwa ubezpieczycielem.

Proponujemy wybór oferty ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Przewodniczącego Rady Rodziców:

Inter Risk w zakresie ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/20 

Na portalu www.ubezpieczenianau.pl, rodzic wybiera wariant ubezpieczenia i dokonuje płatności składki on-line do 15.10.2019 roku.

 Kod potrzebny do zalogowania się na w/w stronie to: mmom45181621

 Prosimy Rodziców o zapoznanie się z nowościami dotyczącymi Ubezpieczenia. Regionalny Kierownik Sprzedaży Ubezpieczenia zapewnia, iż w roku 2019/2020 jest  łatwiejszy dostęp do logowania dla Rodziców.

Szczegółowe informacje na temat sposobu i warunków przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, możecie Państwo zasięgnąć u dyrektora przedszkola.

Dodatkowo, zachęcamy do skorzystania z platformy internetowej

pod adresem: https://www.ubezpieczenieuczniow.pl

 

 

 

Zasady korzystania z systemu przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Publicznego  Przedszkola Nr 3 w Złotowie.

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. System  zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę.
 1. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli i innych upoważnionych osób.
 2. Karty zbliżeniowe są własnością Rodzica.
 3. Koszt pierwszej karty pokrywa przedszkole. Koszt drugiej i następnych kart zbliżeniowych pokrywa Rodzic. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka
  w przedszkolu.

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby zobowiązani są  do niezwłocznego  przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika za każdym razem, gdy wchodzą 
  i wychodzą
  z przedszkola przyprowadzając dziecko. Karta indywidualna ma funkcję otwierania drzwi. 
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, przed wyjściem z przedszkola, zobowiązani  są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2019 r.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.p3@przedszkola-zlotow.pl
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, składek na radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie  jest dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

      Co zrobić z dzieckiem, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte?

W przypadku strajku nauczycieli, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte rodzice maja prawo wziąć urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, ale i zasiłek opiekuńczy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina jakie prawa przysługują rodzicom najmłodszych

1. Urlop na żądanie

W pierwszych czterech dniach strajku rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę może wykorzystać przysługujący mu urlop na żądanie.

Pracownik kierując swoje żądanie do pracodawcy, może wybrać, czy chce skorzystać z 1,2,3, czy 4 dni urlopu. W ciągu roku kalendarzowego ma więc możliwość otrzymania:

1. jednego 4-dniowego urlopu,

2. jednego 3-dniowego i jednego 1-dniowego

3. dwóch 2-dniowych urlopów

4. jednego 2-dniowego i dwóch 1-dniowych

5. czterech 1-dniowych

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez podwładnego terminie, jeśli pracownik zgłosi żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Co istotne, pracownik nie musi wcześniej uzgadniać tego terminu z pracodawcą.

Przepisy nie są jednoznaczne w kwestii tego, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie. Z jednej strony mówią o obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, a z drugiej o tym, że pracodawca go „udziela”.

Sąd Najwyższy orzekł w tej sprawie, że „rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

2. Urlop wypoczynkowy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może w tym czasie skorzystać także z urlopu wypoczynkowego

Od stażu pracy zależy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.

Jest to:

• 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

• 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się następujące okresy nauki w:

• zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata;

• średniej szkole zawodowej - 5 lat;

• średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;

• średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;

• szkole policealnej - 6 lat;

• szkole wyższej - 8 lat.

Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Pracodawca nie ma jednak w tym przypadku obowiązku udzielenia urlopu. Powinien ich udzielać urlopów zgodnie z planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 

3. Zasiłek opiekuńczy

To rozwiązanie również dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą, gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje nie tylko wtedy, gdy dziecko jest chore, ale również wtedy, gdy szkoła lub przedszkole są zamknięte. Jego wymiar to 60 dni

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Zasiłek można dostać jedynie, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Dotyczy również tylko dzieci w wieku do 8 lat.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego oddziału ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, poprzez indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

 

                                                 

                                                                                                                                                                                               

                                                        

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Gabrielą Kawą

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 32 66

 

Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa 

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl