Strona główna
Serdecznie witamy! break

Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. 67 263 3266
e-mail: p3@przedszkola-zlotow.plO przedszkolu

O przedszkolu

                                Publiczne Przedszkole Nr 3  w Złotowie 

 

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia 2021roku

Rozporządzenie MEN z 8.04.2021r.

 

UWAGA RODZICE !!!

W dniach od 29 marca  przedszkole  zostanie  zamknięte Rodzice, którzy  pracują w zawodach wymienionych

rozporządzenniu MEN z 26 marca 2021r. i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie do

dyrektora przedszkola zamiaru przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz złożenie stosownego

wniosku. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI. - do pobrania


Rozporządzenie dotyczy: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) rodziców dzieci, którzy:

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Wypełniony wniosek  proszę  przesłać na adres: p3@przedszkola-zlotow.pl

Jednocześnie informujemy, że  zgłoszone dzieci będą w grupie łączonej.

Treść komunikatu może się zmieniać. Proszę śledzić stronę internetową przedszkola. 

W okresie od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021 roku

zajęcia dla dzieci będą umieszczane online w dni robocze od godz. 9:00 na

stronie www.przedszkola-zlotow.pl  zakładka e- przedszkole  poszczególnych grup.

Kontakty Rodziców z nauczycielami w godzinach od 8:00 do 12:00

telefoniczne lub na maila grupowego podanego przez nauczycieli

 

                                                                           Z poważaniem                                                                                                                                                                                                     

 Gabriela Kawa  

 dyrektor przedszkola

 

        Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

        Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2021r., jest

„Budowanie  sprawiedliwszego i  zdrowszego  świata dla wszystkich”.  Działania zmierzające do powyższego celu każdy z nas może podejmować w swoim otoczeniu,poprzez promocję zdrowego stylu życia, zachęcanie do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie swoje i swoich najbliższych. W tym trudnym okresie pandemii powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

 

Zakończył się nasz wielkanocny konkurs.
Z ilosci głosów wynika, że:

I miejsce zajmuje Gabriel Czarnowski z grupy "Biedronki"

II miejsce zajmują Antonina Szymańska i Apolonia Szymańska z grupy "Biedronki" i "Słoneczka"

III miejsce zajmuje Szymon Totoń z grupy "Skrzaty".


Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy 🙂


 

 

 

 

UWAGA RODZICE !!!

                                                

W dniach od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole

                                          zostanie  zamknięte                                                                         

 z wyjątkiem opieki nad dziećmi realizującymi kształcenie specjalne oraz  personelu

medycznego i przedstawicieli służb porządkowych

(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i straży pożarnej) w trakcie

wykonywania przez nich obowiązków służbowych). Rodzice dzieci realizujących

               kształcenie specjalne oraz Rodzice, którzy  pracują w/w zawodach              

i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie zamiaru

przyprowadzania dziecka do dyrektora przedszkola                          

  WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM. 

Jednocześnie informujemy, że  zgłoszone dzieci będą w grupie łączonej.

Treść komunikatu może się zmieniać. Proszę śledzić stronę internetową przedszkola. 

Z poważaniem                                                                                                                                                                                                      Gabriela Kawa Gabriela   
dyrektor przedszkola

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

 

 

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

 

 

 

W okresie od 27 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 roku

zajęcia dla dzieci będą umieszczane w dni robocze od godz. 9:00 na

stronie www.przedszkola-zlotow.pl  zakładka e- przedszkole  poszczególnych grup.

Kontakty Rodziców z nauczycielami w godzinach od 8:00 do 12:00

telefoniczne lub na maila grupowego podanego przez nauczycieli

Z poważaniem                                                                                                                                                                                                       Gabriela   
dyrektor przedszkola

                   

 

                                W okresie od 27 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 roku

zajęcia dla dzieci będą umieszczane w dni robocze od godz. 9:00 na stronie www.przedszkola-zlotow.pl zakładka e-przedszkole /wybierz nazwę grupy/.  Kontakty Rodziców z nauczycielami w godzinach od 8:00 do 12:00 telefonicznie lub na maila grupowego podanego przez nauczycieli.

 

 

Gabriela Kawa 

dyrektor przedszkola 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa


REKRUTACJA
do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie na rok szkolny 2021/22
została zakończona
zapraszamy po odbiór pisemnej informacji
szczegóły informacji w zakładce rekrutacja

 

REKRUTACJA

do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie na rok szkolny 2021/22

została zakończona

zapraszamy po odbiór pisemnej informacji

szczegóły informacji w zakładce rekrutacja. 

Regulamin konkursu
Załczniki do regulaminu

 

 

 Złotów, 10.03.2021r.

 

 

Informacja

 Uprzejmie informujemy, że wstępne wyniki rekrutacji z listą kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

do przyjęcia do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie na rok szk. 2021/22

zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszw

dniu 12 marca 2021r.

i będą dostępne w godzinach od 7.00 do 11.00 oraz od 14.00-15.30.

Do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia oświadczeń woli przyjęcia

dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 ( wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej

przedszkola). Wypełnione i podpisane oświadczenie można  przesłać elektronicznie na adres:

p3@przedszkola-zlotow.pl  lub  wrzucić do skrzynki przy wejściu głównym do przedszkola.

Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

 

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o wypisanie oświadczenia woli udziału w

II etapie rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 4  w Złotowie. Należy podpisać oświadczenie woli

oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Publiczne Przedszkole Nr 4  w

Złotowie i przekazać do Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie przekaże wnioski  z załączonymi dokumentami do

Dyrektora PP4, celem przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji. 

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w

przedszkolu w dniu 24 marca 2021r.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola  można odbierać osobiście w

przedszkolu lub zostanie przekazana rodzicom  pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Ważne!

W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny, prosimy o wejście tylko jednej osoby z własnym

długopisem.

 

Z poważaniem

 Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

Oświadczenie woli potwierdzenia zapisu dziecka do przedszkola 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT Z DNIA  27.02.2021r.         

                                             Szanowni Rodzice !

           od dnia 01 marca 2021 r. do 05 marca 2021 roku zostało zawieszone

funkcjonowanie oddziału II "Misie"  z powodu pozytywnego wyniku testu                 

 na Covid-19.

O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci (mające kontakt z zarażonym) będzie

rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

w Złotowie. Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków

rodziny. W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane

na stronie internetowej przedszkola w Zakładce e-przedszkole -,,Misie”.

Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin

nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie

przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.

                                                            Z poważaniem

                                                            Gabriela Kawa

                                                        dyrektor przedszkola

 

 

 

 

  Informacja dla rodziców

    dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

W przypadku braku otrzymania z przedszkola drogą elektroniczną  informacji o

odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w bieżącym miesiącu rozliczeniowym,

bardzo prosimy o pilny kontakt telefoniczny na numer 67 263 32 66.

Uwaga! Numer konta do wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu znajduje się w

Zakładce: odpłatności zaznaczony kolorem czarnym.

               

      Ważna  informacja dla Rodziców

               dotycząca wpłat na Radę Rodziców

 

Przy wpłatach na Radę Rodziców i artykuły papiernicze należy wpisać w tytule

przelewu imię i nazwisko dziecka oraz nazwę oddziału do którego uczęszcza.

Uwaga!  Numer konta do wpłat na Radę Rodziców i artykuły papiernicze znajduje

się w zakładce odpłatności zaznaczone kolorem zielonym.                   

 

Uprzejmie przypominamy o dokonaniu wpłat na Radę Rodziców i artykuły

papiernicze na odpowiednie konto.

 

 

Szanowni Rodzice,

 informujemy, że obowiązuje harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacji,  tzw. dyżur

wakacyjny dla wszystkich dzieci uczęszczających do złotowskich publicznych przedszkoli:

 

Publiczne Przedszkole nr 1:  1-16.07.2021 - 12 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 4:  19-30.07.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 2:  02-13.08.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 3:  16-30.08.2021 - 11 dni.

 

Organizacja pracy i harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną. 

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej przedszkola.

 

 Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Gabriela Kawa

 

 

 

 

 Uwaga Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola !

 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że stosowne deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szk. 2021/22, należy złożyć do  25 stycznia 2021r.  do godz. 10.00.

Deklaracje można pobierać ze strony internetowej przedszkola, wypełnić elektronicznie, podpisać, zeskanować i przesłać na adres e-mail : p3@przedszkola-zlotow.pl                          lub przekazać do przedszkola.

Deklaracja (do pobrania)

Gabriela Kawa 

dyrektor przedszkola 


 

 

 

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022 

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji            dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, zakładka :rekrutacja,

-podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 01.03.2021r. (elektronicznie lub osobiście do przedszkola), 

-wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

-listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

-od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2021 r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58,                                  e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813,                                              e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66,                                          e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05,                                        e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

Szanowni Rodzice,

informacje dla rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, znajdują się w zakładce: REKRUTACJA.                                                                                                                      Bieżące informacje umieszczamy na stronie internetowej przedszkola e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl lub kontakt z dyrektorem przedszkola tel. 67 263 32 66.

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

REGULAMIN REKRUTACJI 

ZARZĄDZENIE NR 1.2021 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2021/2022.

 

 

        

Prezentacja "Bezpieczne ferie"

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ferie z TVP – oferta programowa

04.01.2021

Seriale oraz filmy dla dzieci i młodzieży, piłkarskie ABC, ćwiczenia fitness, nauka tańca i gotowania, wizyty w muzeach i galeriach sztuki – to tylko wybrane propozycje, które Telewizja Polska przygotowała dla uczniów na czas ferii zimowych. W ofercie także talent show, pomysły na rozwijanie wyobraźni i kreatywne spędzanie wolnego czasu oraz poradnik poświęcony problemom psychologicznym dzieci i młodzieży. Specjalne pasmo uczniowie mogą oglądać na antenie TVP 3 (godz. 8:00-13:00), TVP ABC (godz. 8:00-13:00), TVP Kultura (godz. 11:00-13:00) oraz na platformie vod.tvp.pl iw specjalnym serwisie ferie.tvp.pl.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

 

 


 

JASEŁKA W WYKONANIU GRUPY MOTYLE

https://1drv.ms/v/s!AgUBgIjCkxoqiwd-keMo7RnAYoSm

 

                                     

 

                                      WAŻNY KOMUNIKAT Z DNIA  12.12.2020r.         

                       Szanowni Rodzice !

od dnia 14 grudnia 2020 r. do 21.12.2020 roku zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału III "Skrzaty"  z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19.
O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci (mające kontakt z zarażonym) będzie rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie. Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków
rodziny. W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane
na stronie internetowej przedszkola w zakładce e-przedszkole -,,Skrzaty”.

Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin
nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie
przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.

                                                            Z poważaniem

                                                            Gabriela Kawa

                                                        dyrektor przedszkola

 

 

 

                      Informacja z dn. 9 grudnia 2020r.

 

          Szanowni Rodzice

 za zgodą organu prowadzącego, jesteśmy zmuszeni czasowo zmienić organizację pracy przedszkola z uwagi na sytuację kadrową spowodowaną  pandemią:       

- 24 grudnia przedszkole będzie nieczynne

- od 28 grudnia do 15 stycznia do przedszkola uczęszczają dzieci rodziców pracujących

- do 14 grudnia należy zgłaszać wychowawcom oddziałów w które z wymienionych dni dziecko rodziców pracujących będzie obecne w przedszkolu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Pytania prosimy kierować do dyrektora przedszkola.

                                                                           Życzymy dużo zdrowia   

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                    Gabriela Kawa

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl