Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu        Bezpieczne wakacje-GIS Ulotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Co zrobić z dzieckiem, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte?

W przypadku strajku nauczycieli, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte rodzice maja prawo wziąć urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, ale i zasiłek opiekuńczy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina jakie prawa przysługują rodzicom najmłodszych

1. Urlop na żądanie

W pierwszych czterech dniach strajku rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę może wykorzystać przysługujący mu urlop na żądanie.

Pracownik kierując swoje żądanie do pracodawcy, może wybrać, czy chce skorzystać z 1,2,3, czy 4 dni urlopu. W ciągu roku kalendarzowego ma więc możliwość otrzymania:

1. jednego 4-dniowego urlopu,

2. jednego 3-dniowego i jednego 1-dniowego

3. dwóch 2-dniowych urlopów

4. jednego 2-dniowego i dwóch 1-dniowych

5. czterech 1-dniowych

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez podwładnego terminie, jeśli pracownik zgłosi żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Co istotne, pracownik nie musi wcześniej uzgadniać tego terminu z pracodawcą.

Przepisy nie są jednoznaczne w kwestii tego, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie. Z jednej strony mówią o obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, a z drugiej o tym, że pracodawca go „udziela”.

Sąd Najwyższy orzekł w tej sprawie, że „rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

2. Urlop wypoczynkowy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może w tym czasie skorzystać także z urlopu wypoczynkowego

Od stażu pracy zależy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.

Jest to:

• 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

• 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się następujące okresy nauki w:

• zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata;

• średniej szkole zawodowej - 5 lat;

• średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;

• średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;

• szkole policealnej - 6 lat;

• szkole wyższej - 8 lat.

Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Pracodawca nie ma jednak w tym przypadku obowiązku udzielenia urlopu. Powinien ich udzielać urlopów zgodnie z planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 

3. Zasiłek opiekuńczy

To rozwiązanie również dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą, gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje nie tylko wtedy, gdy dziecko jest chore, ale również wtedy, gdy szkoła lub przedszkole są zamknięte. Jego wymiar to 60 dni

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Zasiłek można dostać jedynie, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Dotyczy również tylko dzieci w wieku do 8 lat.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego oddziału ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, poprzez indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

 

 

 

                                                                 

                                                     

 

 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 REALIZUJE PROJEKT:

Przedszkolny projekt edukacyjny Nasza mała Ojczyzna".

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  PRZEZ POLSKĘ

CEL GŁÓWNY:

 • Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o „ Naszej małej Ojczyźnie” oraz rozwój postaw i zachowań związanych z poczuciem tożsamości  i przynależności do swojego kraju.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
 • Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
 • Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
 • Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się dzieci w każdej sytuacji, w każdym miejscu.
 • Utrwalanie nazwy miejscowości w której dziecko mieszka. 
 • Wdrażanie dzieci do wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem sztuki ludowej.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek z dziecięcego repertuaru oraz piosenek ludowych.
 • Zapoznanie z różnymi zawodami rodziców.
 • Aktywizowanie dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy ze sztuką.
 • Stwarzanie okazji do zainteresowania dzieci dawnymi tradycjami, obrzędami, zajęciami poprzez udział w wycieczkach.

 

 

Przedszkolny projekt edukacyjny

„Nasza mała Ojczyzna"

 Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

CEL GŁÓWNY:

• Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o „ Naszej małej Ojczyźnie” oraz rozwój postaw i zachowań związanych z poczuciem tożsamości i przynależności do swojego kraju.

• Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.

• Budowanie szacunku dla symboli narodowych.

• Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.

• Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.

• Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych dzieci .

• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.

• Wdrażanie do kulturalnego zachowania się dzieci w każdej sytuacji, w każdym miejscu.

• Utrwalanie nazwy miejscowości w której dziecko mieszka.

• Wdrażanie dzieci do wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem sztuki ludowej.

• Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek z dziecięcego repertuaru oraz piosenek ludowych.

• Zapoznanie z różnymi zawodami rodziców.

• Aktywizowanie dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy ze sztuką.

• Stwarzanie okazji do zainteresowania dzieci dawnymi tradycjami, obrzędami, zajęciami poprzez udział w wycieczkach.

• Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno-kulturowych poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznawanie dzieł kultury.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Listopad 2018r.-Czerwiec 2019r.

 • FORMY PRACY

-indywidualna

-grupowa

-zespołowa

• PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU

• Zorganizowanie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, w ramach której odbędzie się:

-odśpiewanie Hymnu Polski,

-przemarsz z flagami Polski,

-prezentacja wystroju w salach grupowych,

-wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu,

gazetki tematyczne,

-wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie projektu.

EWALUACJA

• Ewaluacja projektu będzie przeprowadzona pod koniec projektu w formie podsumowania.

 

HARMONOGRAM

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN

Świętujemy Niepodległą

-Odśpiewanie Hymnu Polski.

-Wspólna recytacja wiersza pt.: „ Barwy Ojczyste”.

-„Najdłuższa Flaga Trójeczki”

-Wycieczka do Muzeum Ziemi Złotowskiej na wystawę: „ Drogi do Niepodległej na Krajnie Złotowskiej”.

-Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. C. Norwida w Złotowie na lekcję edukacyjną pt.: „100 lecie Niepodległości”.

-„Drzewo pamięci”- zasadzenie na wybranym terenie drzewka jako symbolu życia i wolności.

Grudzień

Ku Pamięci

-100 zniczy biało-czerwonych.

Uczczenie pamięci minutą ciszy i zapaleniem zniczy pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Złotowie.

Styczeń

Polskie drogi ku niepodległości...

-Gazetka tematyczna na korytarzu.

-Wycieczka do Biblioteki im K. C. Norwida w Złotowie.

-Oglądanie książek patriotycznych, czytanie przez zaproszonych gości.

Luty

Piękna nasza Polska cała...

-Gazetki tematyczne w salach.

-Wystawa książek w salach.

-„Zawody naszych rodziców”- zaproszenie rodziców do grup.

Marzec

Patriotyczne powitanie wiosny.

-Zajęcia z rodzicami – wykonanie wspólnie z dziećmi biało-czerwonych kwiatów (wszystkie grupy).

-Powitanie wiosny. Biało-czerwony ogródek. 

Kwiecień

Złotów-Moja mała Ojczyzna

-Wycieczka po zabytkach Złotowa.

-Ogłoszenie wewnątrz przedszkolnego konkursu plastycznego pt.: „Złotów moja mała Ojczyzna”.

Maj

Święto Konstytucji 3 Maja

-Gazetka tematyczna na korytarzu.

-Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt.: „Złotów -Moja mała Ojczyzna”.

-Marsz z flagami na Pl. Paderewskiego.

-Wspólna recytacja wiersza pt.: „Bary Ojczyste”.

-Biało-czerwony „Piknik rodzinny”.

Czerwiec

Polska moja Ojczyzna

-Wycieczka do Zagrody Krajeńskiej w Złotowie.

-Wycieczka do Gospodarstwa agroturystycznego „HAWAJE” w Starej Wiśniewce na lekcję edukacyjną.

-Wycieczka do Biskupina - „Śladami naszych Przodków”. 

 

Koordynatorki projektu: mgr Anna Stenka i mgr Ewa Fedtke.

 

 

 

 

 

 


                            PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE                                                                                                                                    

                                                        

Składamy serdeczne podziękowania


mieszkańcom miasta Złotów, rodzicom,


przyjaciołom przedszkola oraz wszystkim tym,


którzy pomagali nam w zbiórce głosów


głosowaniu na projekt budżetu


obywatelskiego. Dzięki wszystkim Państwu


nasz projekt: „Zwierzęta świata” - pole


golfowe ze ścieżką edukacyjną przy Parku


im. A. Mickiewicza" - zdobył aż 474 głosy.

 DZIĘKUJEMY

       

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Gabrielą Kawą

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 32 66

 

Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa 

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl