Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że od 04.02.2019 roku rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli. Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać w wybranym  przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

(Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  oraz informację dla rodziców dotyczącą rekrutacji dzieci do przedszkoli  proszę  szukać  w  zakładce „dokumenty” w wybranym  przedszkolu)  i złożyć do 01.03.2019 roku.

Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru.  Listy  kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 15.03.2019 r. W tym dniu prosimy  o podpisanie przez rodziców oświadczenia woli zapisu dziecka  do danego przedszkola.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli zostaną ogłoszone dnia 25.03.2019r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020/proszę kliknąć/

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2019/2020 /proszę kliknąć/

UWAGA!

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola składają Deklaracje  w swoich grupach do dnia 31.01.2019r.

Wnioski  dla nowych dzieci będą dostępne na stronie internetowej przedszkola lub  u dyrekcji przedszkola  od dnia 31.01.2019r.

 Przyjmowanie wniosków od dnia  04 lutego 2019r. u dyrekcji przedszkola.

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05

                                                                                  Serdecznie zapraszamy.

                                                                   

                                                      

 

 

 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 REALIZUJE PROJEKT:

Przedszkolny projekt edukacyjny Nasza mała Ojczyzna".

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  PRZEZ POLSKĘ

CEL GŁÓWNY:

 • Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o „ Naszej małej Ojczyźnie” oraz rozwój postaw i zachowań związanych z poczuciem tożsamości  i przynależności do swojego kraju.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
 • Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
 • Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
 • Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się dzieci w każdej sytuacji, w każdym miejscu.
 • Utrwalanie nazwy miejscowości w której dziecko mieszka. 
 • Wdrażanie dzieci do wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem sztuki ludowej.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek z dziecięcego repertuaru oraz piosenek ludowych.
 • Zapoznanie z różnymi zawodami rodziców.
 • Aktywizowanie dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy ze sztuką.
 • Stwarzanie okazji do zainteresowania dzieci dawnymi tradycjami, obrzędami, zajęciami poprzez udział w wycieczkach.

 

 

 


         PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE                                                                                                                                    

                                                        

Składamy serdeczne podziękowania

 

mieszkańcom miasta Złotów, rodzicom,


przyjaciołom przedszkola oraz wszystkim tym,


którzy pomagali nam w zbiórce głosów

 

głosowaniu na projekt budżetu


obywatelskiego. Dzięki wszystkim Państwu


nasz projekt: „Zwierzęta świata” - pole


golfowe ze ścieżką edukacyjną przy Parku


im. A. Mickiewicza" - zdobył aż 474 głosy.

 DZIĘKUJEMY

       

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Gabrielą Kawą

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 32 66

 

Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa 

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl