Strona główna
Serdecznie witamy! break

Z czym do przedszkola?

1."O wszawicy"-Prezentacja. 

Wszy w przedszkolu. Jak uchronić dzieci

i nauczycieli przed wszawicą?

Wszawica należy do najpopularniejszych chorób pasożytniczych. Chociaż wiele osób uważa, że w XXI w. rzadko można zetknąć się z chorymi na wszawicę, prawda jest jednak zupełnie inna. Te niewielkie stawonogi odpowiedzialne za uporczywy świąd i zarażanie wszystkich wkoło atakują szczególnie dziecięce głowy. Na wszawicę narażeni są także dorośli. Jak zareagować, gdy u podopiecznego Twojej placówki podejrzewasz wszy? Jak zabezpieczyć inne dzieci i przedszkolną kadrę przed epidemią tej choroby?

Zacznijmy od początku…

Wszy to owady o niewielkiej wielkości (ok. 0,35 mm do 6mm). Pomimo niewielkich rozmiarów, potrafią jednak skutecznie utrudnić życie. Te odżywiające się krwią człowieka stworzenia rozmnażają się niezwykle szybko – każdego dnia samica składa u nasady włosów około 10 jaj (tak zwanych gnid). Już po 6-8 dniach wylęgają się z nich nimfy, które odżywiają się tak, jak dorosłe osobniki. Najskuteczniejszym sposobem na zauważenie tego problemu jest objawów obserwacja skóry głowy. Wszy wyglądem przypominają ziarenka sezamu. Mają na ogół jasnoszarą barwę, jednak posiadają zdolność zmiany swojego ubarwienia w zależności od koloru włosów człowieka, na którym żerują. To powoduje, że czasem naprawdę trudno jest je zauważyć.

Obecność wszy wiąże się z bardzo silnym swędzeniem a nieraz zaczerwienieniem skóry głowy. Może to do prowadzić do powstawania zakażeń bakteryjnych i ran. Co ciekawe, wszy mogą pasożytować nie tylko na głowie. Można wyróżnić również wszawicę łonową a także wszawicę odzieżową. Te niewielkie owady mogą pasożytować nawet… na rzęsach! Najczęściej jednak wszy atakują skórę głowy. Jak rozwiązać ten problem?

  

Problem z wszawicą – nie tylko przez obecność owadów na skórze głowy

Wszy to niestety nadal bardzo często spotykany problem w przedszkolach i innych miejscach pobytu dzieci. Nic dziwnego – na atak ze strony tych niewielkich insektów narażone są szczególnie dzieci. Jak wskazują opracowania na całym świecie, w krajach wysoko rozwiniętych następuje zdecydowany wzrost zachorowań na wszawicę i inne choroby pasożytnicze. Problem nie tkwi jednak w skomplikowanym leczeniu. Publiczne wspominanie o takich chorobach, jak wszawica nadal dla wielu osób jest prawdziwym tematem tabu. Z czego wynika ten problem?

 • mity o wszawicy – wokół tego tematu powstało wiele plotek. Obecność wszy dla zdecydowanej większości z nas to powód do wstydu – jest kojarzona przede wszystkim z brudem, brakiem zachowania odpowiedniej higieny i ubóstwem. Tymczasem, jak wskazują statystyki, problemy z wszami o wiele częściej zdarzają się w dużych miastach i to nie tylko u najuboższych. Wszawicą można się zarazić nie tylko poprzez korzystanie z tych samych przedmiotów higieny osobistej (np. szczotek czy ozdób do włosów), ale nawet w trakcie jazdy tramwajem czy autobusem. Powstawanie mitów na temat chorób powodowanych przez wszy prowadzi do tego, że nieraz rodzice reagują złością na zalecenia pracowników przedszkola co do profilaktyki i często je ignorują;
 • brak wiedzy na temat profilaktyki i leczenia wszawicy – temat ten jest często „zamiatany pod dywan”. Rodzice często nie mają wiedzy na temat wszawicy i nie sprawdzają stanu skóry głowy dzieci nawet wtedy, gdy dzieci często się drapią. Nie wiedzą też, jak szybko zareagować na pojawienie się pierwszych objawów wszawicy;
 • wstyd – o wszawicy się po prostu nie mówi. Rodzice często nawet wstydzą się kupić preparaty przeciwko wszom w aptece. Dyrektorzy przedszkola także nieraz wstydzą się podać do wiadomości informację o zagrożeniu wszawicą w placówce, bo boją się utraty reputacji. Powstaje prawdziwe błędne koło.

Co można zrobić?

Też zastanawiasz się, jak rozwiązać ten problem w swoim przedszkolu? Na pewno sprawdzą się następujące rady:

 • Stwórz procedury – utworzenie dokumentu, z którego można dowiedzieć się, jak krok po kroku postąpić w przypadku zagrożenia wszawicą w placówce to doskonały pomysł. Warto wyszczególnić tam obowiązki rodziców, jak i nauczycieli przedszkola. Zainteresowani zapisaniem dziecka do placówki mogliby zapoznać się m.in. z tym dokumentem jeszcze przed przyjęciem dziecka. Taka procedura na pewno zabezpieczy dzieci w Twojej placówce przed epidemią – możesz w niej zaznaczyć np. konieczność pozostawienia dziecka w domu do czasu całkowitego wyleczenia (wbrew pozorom, dla niektórych rodziców to wcale nie takie oczywiste!). Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie odpowiedniego zapisu w statucie – np. odnośnie ilości dni, które dziecko powinno spędzić w domu w przypadku wykrycia u niego swędzącego problemu.
 • Kolejnym sposobem na ułatwienie postępowania w przypadku pojawienia się wszawicy w placówce jest podpisanie przez rodziców zgody na sprawdzanie stanu głowy dziecka. Jak wiadomo, obecnie do tego uprawniony jest jedynie rodzic lub higienistka (a tej w przedszkolach ze świecą szukać!). Podpisanie stosownej zgody umożliwi sprawdzanie stanu głowy maluchów przez pracowników przedszkola – niestety, rodzice często zupełnie zapominają o regularnym sprawdzaniu skóry głowy, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zauważenie pierwszych insektów. Zapis w statucie przyda się także w tym przypadku.
 • Edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia – rodzice często są po prostu nieświadomi zagrożeń, jakie może wywołać obecność chorego na wszawicę dziecka w placówce. Gdy tylko pojawią się wszy w grupie – należy poinformować wszystkich rodziców o konieczności rozpoczęcia leczenia i codziennego monitorowania stanu skóry głowy domowników. Więcej informacji na temat postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy możesz znaleźć w Stanowisku Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
 • Pamiętaj o zapobieganiu epidemiom – pomoże w tym m.in. regularna dezynfekcja przedszkolnego wyposażenia – m.in. dywanów, zabawek czy bielizny pościelowej.  Warto też pamiętać o profilaktycznym stosowaniu specjalnych preparatów przeciwko wszom (np. szamponów), gumek do włosów u dziewczynek i krótkich fryzurach u chłopców.

 

 

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy).


Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów. Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.


Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań
o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie, działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.

 
Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zapewnienie warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.


O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba, która przeprowadza kontrolę powiadamia o jej wynikach dyrektora placówki. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufności) obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie może obejmować danych personalnych dziecka. Równocześnie, indywidualnie, pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje skuteczność ich działań.

 
Istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takim przypadku, należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)


Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

 

1.

Dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

2.

pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;

3.

Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;

4.

w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;

5.

pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;

6.

w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 

  Profilaktyka i zwalczanie wszawicy 

Występowanie wszawicy wśród dzieci i młodzieży nasila się w okresie wakacyjnym, szczególnie wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazdów, wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp.:

-

związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

-

używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,

-

codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

-

mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz w tygodniu,

-

wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

-

po powrocie do domu - systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub innej placówki.


W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażania się na bliski kontakt z innymi osobami (treningi sportowe, zajęcia edukacyjne lub rekreacja grupowa), częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki) utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w tygodniu) z jednej strony jest właściwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala szybko zauważyć zakażenie. Szampony i inne produkty „przeciwko wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być używane jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10), w celu zabicia larw Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę.

W przypadku stwierdzenia wszy odzieżowej, ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temperatura powyżej 53,5°C zabija wszy i ich jajka). Prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki i odzież, należy wyprasować gorącym żelazkiem.

Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni również uczciwie poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie - zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.

 

 

 

 

 

 

 Wink                           Kiss                                Wink                                    Kiss                                    Wink

 

 Dziecko ma się czuć w przedszkolu swobodnie i wygodnie, dlatego proponujemy:

 • Noszenie kapci (klapki mogą być niebezpieczne),
 • Potrzebna też będzie szczoteczka do zębów, pasta i kubek,
 • W woreczku gimnastycznym przynosimy koszulkę i spodenki,
 • Natomiast trzylatki warto wyposażyć w odzież zapasową "na wszelki wypadek",
 • Dla dzieci 4,5,6-latków komplet "Kart pracy".

                

 

 

Smile               Laughing                 Kiss               Laughing                Wink                  Kiss                 Smile

 

 

 


                                                       

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl