Strona główna
Serdecznie witamy! break

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Zajęcia dodatkowe  w przedszkolu:

- zajecia logopedyczne - prowadzi logopeda mgr Jolanta Kurowska

 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2

W ZŁOTOWIE

 

 Podstawa prawna:

 Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz.U. z 2012 r., poz.977)

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz.U. z dnia 7 maja 2013 r., poz.532)

3. Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324 z późn.zm.)

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

a) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

b) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i dydaktycznych;

c) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

a) niepełnosprawnym

b) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

c) z zaburzeniami komunikacji językowej;

d) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

e) z chorobami przewlekłymi;

f) z zaniedbań środowiskowych;

g) z trudnościami adaptacyjnymi

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom :

a) w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

b) w formie zajęć specjalistycznych;

c) zajęć rozwijających uzdolnienia.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana

i udzielana we współpracy:

a) z rodzicami dzieci w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;

b) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

c) z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

5. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

b) zajęcia logopedyczne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami

mowy – (liczba uczestników wynosi do 4);

c) zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod

pracy  – z całą grupą

d) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia;

e) bieżąca praca nauczyciela z dzieckiem.

 

6. Rodzice w ppp.

a) Nauczyciel lub specjalista  w informuje  Rodziców  o ofercie pomocy pp

i przekazuje  wniosek . Rodzic wypełnia wniosek i przekazuje  dyrektorowi przedszkola. Dyrektor na wniosku określa  zakres pomocy .

c) Rodzice mają prawo wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

d) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest

dobrowolne i nieodpłatne. (Jeżeli rodzic nie chce korzystać z pomocy

psychologiczno-pedagogicznej musi złożyć pismo, że rezygnuje z takiej pomocy).

 

7. Działania   nauczycieli:

a) Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, diagnozę zakończą analizą

i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole /diagnoza przedszkolna

rok poprzedzający pójście do szkoły do 30 kwietnia . Informują Rodziców o diagnozie i przekazują pisemną informację o gotowości szkolnej .

b) Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia do 30 września .

c) Informują dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez specjalistów do 30 września

d) Opracowują  program  w zakresie pomocy dla dzieci posiadających  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i dokonują półroczną ocenę postępów – zakładają teczkę ppp

e) wyrównują  szanse dzieci  w trakcie bieżącej pracy w grupie w ciągu roku

 i dokonują ewaluacji w systemie półrocznym.

f) prowadzą  rozmowy indywidualne z rodzicami o dziecku według wyznaczonych dyżurów.

g) współpracują ze specjalistami w zakresie udzielania ppp

 

8) Działania dyrektora ppp

a) na podstawie  wniosków  ustala dla dziecka formy, sposoby i okres

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane – informacja na wniosku

b)  Monitoruje i kontroluje działania nauczycieli i specjalistów dotyczące udzielania ppp w ramach bieżącej pracy z dzieckiem.

c) dokonuje  rocznej  oceny zakresu udzielania ppp w przedszkolu

 

9. Działania specjalisty – logopedy  

a) Przeprowadza diagnozę logopedyczną, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy dzieci  do końca września.

b) Informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

c) Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z nauczycielami i rodzicami.

d) Wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu ppp. w ciągu terapii

 

10. Działania  specjalisty  terapeuty :

 a) Prowadzi badania i działania diagnostyczne dzieci  cały rok

 b) Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz inne o charakterze          

      terapeutycznym;

 c) Podejmuje działania profilaktyczne we współpracy z rodzicami.

 d) Wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu ppp

 Traci moc system organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka przedszkolnego z dnia 30.03.2011r.

Przyjęta do realizacji z dniem  26.09. 2013 r.

 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl